BUDT FOR BØRN

BT - - OL I RIO -

hav­de en fri plads i sit tands­a­et ef­ter li­ge at ha­ve smidt en ma­el­ket­and, og da de ki­ne­si­ske pi­ger hav­de hen­tet guld i hold­kon­kur­ren­cen hand­le­de pres­sens spørgs­mål ef­ter­føl­gen­de me­re om al­de­ren end om pra­e­sta­tio­nen, og det fik den ki­ne­si­ske tra­e­ner til at sva­re:

»Det er uret­fa­er­digt, at folk bli­ver ved med at si­ge, at ki­ne­ser­ne er for un­ge. Tror de vir­ke­lig, at man ved, hvor gam­melt et men­ne­ske er ba­re ved at kig­ge på det? Prøv at kig­ge på de uden­land­ske at­le­ter, der har så man­ge fle­re mus­k­ler end ki­ne­ser­ne. De er så sta­er­ke. Si­ger man så, at de do­per sig?« Ik­ke af­slø­ret Un­der­sø­gel­ser­ne af ki­ne­ser­ne i 2008 før­te dog ik­ke til no­gen af­slø­rin­ger af al­der­s­snyd.

Men man fandt alt­så Dong Fangxi­a­os al­der­s­snyd og fik der­med be­kra­ef­tet, at mi­stan­ken om, at man hav­de set på alt for un­ge ki­ne­se­re ved le­ge­ne i Syd­ney hav­de va­e­ret be­grun­det.

USA, der var slut­tet som num­mer fi­re i Syd­ney, fik med 10 års for­sin­kel­se bron­zen for hold­kon­kur­ren­cen, og hvor nog­le må­ske vil­le si­ge, at det var så la­en­ge si­den, at man dår­ligt kun­ne for­hol­de sig til det, var det ik­ke til­fa­el­det for den ame­ri­kan­ske gym­nast Do­mi­nique Dawes, der iføl­ge The Gu­ar­di­an sag­de føl­gen­de ved den lej­lig­hed.

»Ret­fa­er­dig­he­den er sket fyl­dest. Mi­ne hold­kam­me­ra­ter har i den grad fortjent bron­zen, og jeg er sik­ker på, at vi al­le vil va­e­re lyk­ke­li­ge, vi vil fejre det.«

Når vi skri­ver hi­sto­ri­en igen her i Rio i 2016, er det for­di de olym­pi­ske le­ge end­nu en­gang er ble­vet hjem­sted for en hid­sig dis­kus­sion om, hvor gam­le at­le­ter Ki­na er kom­met til gym­na­stik­kon­kur­ren­cer­ne med.

Tirs­dag af­ten flød so­ci­a­le me­di­er og nyheds­me­di­er over med bil­le­der­ne af de ki­ne­si­ske pi­ger, der vandt OL-bron­ze i hold­kon­kur­ren­cen ef­ter Rusland og USA.

Og de flød over med et ene­ste spørgs­mål: Hvor gam­le er dis­se pi­ger? Gam­le nok iføl­ge de ki­ne­si­ske le­de­re. Og iføl­ge de of­fi­ci­el­le pa­pi­rer.

De forta­el­ler, at Ki­na er kom­met med en gym­nast på 20, en på 19 og tre på 16 - plus to re­ser­ver, der bli­ver 16 i år og der­med er in­den for reg­ler­ne, der er sat op for gym­na­stik. Lex Co­ma­ne­ci Men de of­fi­ci­el­le pa­pi­rer har før lø­jet.

Reg­ler­ne om al­der er ble­vet stram­met hen over åre­ne.

Man­ge vil hu­ske, hvor­dan ru­ma­en­ske Na­dia Co­ma­ne­ci lag­de en hel ver­den ned ved OL i Mon­tre­al i 1976 ved at la­ve det før­ste per­fek­te 10-tal no­gen­sin­de i sin øvel­se i den forskud­te bar­re. Den­gang var en gym­nast ty­pisk mel­lem 20 og 30 år, men her hav­de Ru­ma­e­ni­en alt­så sendt et barn på 14 år til de olym­pi­ske le­ge.

Og det star­te­de en trend. De kvin­de­li­ge gym­na­ster blev yn­gre og yn­gre - og for­stå­e­ligt nok, for de min­dre krop­pe, der knap nok er kom­met i pu­ber­te­ten kan sim­pelt­hen la­ve flot­te­re tri­cks i luf­ten. Så en­kelt er det.

Men det fik og­så det in­ter­na­tio­na­le gym­na­stik­for­bund til at ska­er­pe al­der­s­reg­ler­ne, så man i 1981 ha­e­ve­de gra­en­sen fra 14 til 15 år, og se­ne­re i 1997 gik man så fra 15 til de 16 år, der i dag er mindste­al­de­ren.

Nu står vi så i Rio med et ki­ne­sisk hold pi­ger, der i gen­nem­snit må­ler 146 cen­ti­me­ter. Den yng­ste af dem er Fan Yi­lin, der er født 11. novem­ber 1999, og som i øv­rigt ve­jer 37 ki­lo. Hun blev ver­dens­me­ster sid­ste år.

»Jeg sy­nes ik­ke, at der et al­der­spro­blem for os, ef­ter­som man­ge ki­ne­si­ske gym­na­ster nor­malt når de­res bed­ste al­der, når de er 16 og 17. Man­ge af os be­gyn­der med gym­na­stik i en me­get ung al­der,« for­tal­te hun op til le­ge­ne.

Ki­na blev num­mer tre i hold­kon­kur­ren­cen i tirs­dags med en gen­nem­snitsal­der på 17,4 år. Rusland, der blev num­mer to var i gen­nem­snit 18,6 år. USAs vin­den­de kvin­der var i snit 19,2 år. FOD­BOLD: Maks. 23 år - dog må man ha­ve tre spil­le­re med, der er ae­l­dre REDSKABSGYMNASTIK, MA­END: REDSKABSGYMNASTIK, KVIN­DER: TRAMPOLIN, KVIN­DER: RYTMISK GYM­NA­STIK, KVIN­DER: BOKSNING, BRYD­NING OG VAEGTLØFTNING: JUDO: UDSPRING:

18 år 16 år 16 år 15 år 14 år 17 år 16 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.