’Vi har haft Uf­fe i jung­len’

BT - - OL I RIO -

OP­TAKT

Da­gen ef­ter ne­der­la­get blev brugt til at pu­ste ud ef­ter tre grup­pe­kam­pe og få lidt god mad, så bat­te­ri­er­ne kun­ne bli­ve la­det fuldt op. Det bli­ver der brug for mod Ni­ge­ria, som kom­mer fra en spek­taku­la­er 5-4-sejr over Ja­pan i Ma­naus ta­et på den bra­si­li­an­ske jung­le.

»Vi har haft Uf­fe Pe­der­sen (as­si­stent­tra­e­ner.red.) in­de i jung­len for at kig­ge på dem, så vi er godt for­be­redt. Det er et fy­sisk me­get sta­er­kt hold, men og­så et rig­tig afri­kansk hold på den må­de, at de spil­ler lidt tju­bang­fod­bold. De la­eg­ger et me­get højt pres og er me­get bold­fik­se­re­de, men så ef­ter­la­der de og­så nog­le rum. Det er der, vi skal va­e­re klo­ge og skar­pe og dyg­ti­ge,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Han for­ven­ter en god dansk or­ga­ni­sa­tion og et fo­kus på at fast­hol­de bol­den, når den er på dan­ske fød­der og på den må­de få ryk­ket lidt rundt på den ni­ge­ri­an­ske or­ga­ni­sa­tion.

De tre dan­ske grup­pe­kam­pe i Bra­si­li­en bød blot på et en­kelt mål. Det kan be­ty­de aen­drin­ger i af­te­nens kamp.

»Det kan va­e­re, vi la­ver lidt aen­drin­ger i kon­stel­la­tio­nen op­pe på ba­nen, men det må vi se på. Grund­la­eg­gen­de prø­ver vi at gri­be kam­pen an som mod Syd­afri­ka,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

Den kamp vandt Dan­mark 1-0 på et mål af Ro­bert Skov. Lad os ba­re sat­se på en gen­ta­gel­se. Så vil Dan­mark stå i en over­ra­sken­de se­mi­fi­na­le mod vin­de­ren af op­gø­ret mel­lem Tys­kland og Portu­gal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.