Be­gyn­der­fejl

BT - - OL I RIO -

NEJ-NEJ-NEJ Ro­e­ren Fie Ud­by Eri­ch­sen kom­mer ik­ke til at gen­ta­ge suc­ce­sen fra OL i Lon­don i sing­lescul­ler for fi­re år si­den, hvor hun vandt sølv. Tid­ligt ef­ter star­ten gik det helt galt for dan­ske­ren i gårs­da­gens se­mi­fi­na­le ved OL i Rio.

Hun tab­te den ene åre, da den røg ud af en så­kaldt svir­vel, hvor hver åre sid­der fastspa­endt med skru­er i bå­den, og det blev fa­ta­lt.

»Der sker det, at åren røg ud af svir­vel­en, så jeg var ved at va­el­te. Og så skal jeg ha­ve sam­let åren op halvan­den me­ter over min båd og ha­ve den ned igen, sa­et­te den fast og skrue svirv­len fast. Så skal jeg ha­ve min båd sam­let op fra nul igen. Det er fak­tisk det sva­e­re­ste, når man ror at star­te op fra scratch,« for­kla­rer Fie Ud­by.

In­de på land vid­ste in­gen, hvor­for Fie Ud­by gik i stå. For hun var godt med, da ka­ta­stro­fen ind­traf. Ud­by lå helt stil­le i lang tid ef­ter at ha­ve tabt åren. Ef­ter­føl­gen­de var hun chan­ce­løs.

Til sidst stop­pe­de hun na­er­mest med at ro og kom i mål me­re end 30 me­ter ef­ter kon­kur­ren­ter­ne.

»Det er ba­re 100 pro­cent fru­stre­ren­de, og det mest fru­stre­ren­de er, at det er min egen fejl. Jeg har tjek­ket mit ud­styr, men det ske­te al­li­ge­vel.«

»Det ske­te ved, at jeg ram­te en bøl­ge, og åren røg op. Nor­malt er skru­en spa­endt så hårdt, som den over­ho­ve­det kan,« si­ger Fie Ud­by.

Selv kal­der hun det en be­gyn­der­fejl, og det skal va­e­re no­get, man kun ser på ju­ni­o­r­ni­veau.

»Det er 20 års ar­bej­de, der går i styk­ker og bli­ver tabt på jor­den på grund af en rook­ie-fejl. Det er ik­ke no­get, der skal ske for en ru­ti­ne­ret ro­er som mig.«

»Det skal ske det før­ste år, man ror in­ter­na­tio­na­le sta­ev­ner. Og så skal det ske i et ind­le­den­de løb, for så får du en chan­ce me­re.«

Om fi­re år kan 31-åri­ge Fie Ud­by få en ny chan­ce ved OL i Tokyo, men li­ge nu er frem­ti­den uvis for OL-sølvvin­de­ren fra 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.