’Jeg er da li­geg­lad’

BT - - OL I RIO -

»Jeg er da li­geg­lad,« sag­de Chri­sti­an Kel­ler ef­ter kam­pen med et ska­evt smil og til­fø­je­de:

»For mit ved­kom­men­de er sa­gen et af­slut­tet ka­pi­tel. Kan no­gen ha­ve for­nø­jel­se af at rå­be ef­ter mig el­ler li­ge­frem la­ve sto­re ban­ne­re med mig som cen­trums­fi­gur, er det fair nok.«

Det var før­ste gang ef­ter for­å­rets brud med Ran­ders FC, at Chri­sti­an Kel­ler stod an­sigt til an­sigt med si­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter.

»Jeg sy­nes, at mødet for­løb stil­le og ro­ligt. Der var in­tet mel­lem dem og mig. Fak­tisk tog de al­le pa­ent imod mig. Desva­er­re gik jeg selv på et tids­punkt lidt for hårdt til den. Men jeg har alt­så få­et sagt und­skyld til Jonas Ba­ger, ef­ter jeg skub­be­de ham lidt for hårdt ind i ban­den,« sag­de Chri­sti­an Kel­ler.

Al­le­re­de om 14 da­ge kan hi­sto­ri­en bli­ve gen­ta­get, når FC Midtjyl­land med Jonas Bor­ring, hvis ko­ne Chri­sti­an Kel­ler har ind­ledt et for­hold til, kom­mer på be­søg i Vi­borg.

»Jeg ac­cep­te­rer, at me­di­er­nes in­ter­es­se om sa­gen fort­sa­et­ter et styk­ke tid end­nu. Til gen­ga­eld for­sø­ger jeg at be­skyt­te mi­ne børn mod at bli­ve en del af den. Men desva­er­re er de af kam­me­ra­ter i sko­len af og til ble­vet min­det om den. Det kan jeg kun be­kla­ge. Mig skal in­gen ha­ve ondt af. Jeg kun­ne ha­ve valgt at indstil­le kar­ri­e­ren. Nu fort­sa­et­ter jeg imid­ler­tid, og er klar til at gi­ve og ta­ge på ba­nen,« sag­de Chri­sti­an Kel­ler.

RAN­DERS FC

Mu­lig­hed for for­bed­rin­ger Han ae­r­gre­de sig over ne­der­la­get.

»Det var en ta­et kamp, og ni­veau­ma­es­sigt sy­nes jeg, at vi ef­ter en lidt tra­eg start på sa­e­so­nen, har ha­e­vet os,« sag­de Chri­sti­an Kel­ler.

Ran­ders-tra­e­ner Ola­fur Kri­stjans­son hav­de det fint med sej­ren, der i hvert fald ind­til på søn­dag brin­ger hans trop­per op på si­den af Su­per­liga-top­hol­det FC København.

»Målsa­et­nin­gen er, at vi skal i top6. Vi lig­ger godt til i ta­bel­len, og hel­dig­vis er der sta­dig mas­ser af ting i vo­res spil, der kan for­bed­res. Det er skønt at ha­ve po­si­ti­ve ud­for­drin­ger,« sag­de han.

Kam­pens en­li­ge fuld­tra­ef­fer blev sat ind af Vik­tor Lund­berg midt i an­den halv­leg.

»Vi rå­der li­ge nu over fem an­gri­be­re. Mikael Is­hak har yt­ret øn­ske om at kom­me va­ek. Men bli­ver han, har jeg de godt med at vi er sta­er­kt be­sat of­fen­sivt,« sag­de Ola­fur Kri­stjans­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.