2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Opryk­ker­ne fra Hull har sto­re pro­ble­mer in­den pre­mi­e­re­kam­pen mod de for­sva­ren­de me­stre fra Lei­ce­ster. Øko­no­mi­en er usik­ker, tra­e­ne­ren er skre­det, pro­fi­ler er va­ek og man har end­nu ik­ke skre­vet kon­trakt med én ene­ste ny spil­ler. Det bør alt an­det li­ge ko­ste mod sid­ste sa­e­sons sen­sa­tions­hold, der mod for­vent­ning har holdt fast i stam­men på hol­det. Midt­ba­ne­pro­fi­len Kanté er solgt, men det er lyk­ke­des at hol­de på Ma­hrez og Var­dy sam­ti­dig med, at man har købt godt ind i som­me­rens løb. Der­for prø­ves der på en ude­sejr til en for­nuf­tig be­ta­ling

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.