Pog­bas bed­ste plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VER­DENS DY­RE­STE FOD­BOLD­SPIL­LER skal spil­le fra start. Hver gang. Det si­ger sig selv.

Med ind­kø­bet af Paul Pog­ba har Man­che­ster Uni­ted få­et den midt­ba­ne­spil­ler, hol­det har skre­get ef­ter i man­ge år. Glem for­be­hol­de­ne. Var han ik­ke for dyr? Var han nu så god for Frank­rig ved EM-slut­run­den? Er han nu og­så så kamp­af­gø­ren­de? Pog­ba kom­mer med fi­re ita­li­en­ske mester­ska­ber, en Cham­pions Le­ague-fi­na­le, en EM-fi­na­le og mas­ser af per­son­lig po­wer, bå­de på og uden for ba­nen. Kort sagt: Star qua­li­ty!

Pog­ba er hen­tet ind til den del af hol­det, der i mi­ne øj­ne har hal­tet al­ler­mest hos Man­che­ster Uni­ted, si­den Uni­ted med Roy Ke­a­ne og Paul Scho­les hav­de ver­dens ube­tin­get sta­er­ke­ste cen­tra­le midt­ba­ne­duo. Ja, det er me­re end ti år si­den, de to top­pe­de. Og ja, Man­che­ster Uni­ted har vun­det mas­se­vis af mester­ska­ber si­den. Men det har me­re va­e­ret på trods af den cen­tra­le midt­ba­ne end på grund af den.

Be­va­res, Man­che­ster Uni­ted har da haft ud­ma­er­ke­de midt­ba­ne­spil­le­re, men hvis man ana­ly­se­rer de man­ge mester­ska­ber, blev de se­ne­ste af slagsen vun­det på en me­re kal­ku­le­ren­de og til­ba­ge­truk­ket stil end i de go­de gam­le da­ge, hvor Uni­ted ba­re strangu­le­re­de de­res mod­stan­de­re. Hvor de an­dre på Uni­teds mest for­mi­dab­le da­ge hav­de sva­ert ved ba­re at kom­me over mid­ten. For­di den cen­tra­le midt­ba­ne var så skra­em­men­de. ROY KE­A­NE BLEV er­stat­tet af Mi­cha­el Car­ri­ck, der har va­e­ret Uni­ted en god mand på den ba­ger­ste midt­ba­ne. Og­så Car­ri­ck ud­vik­le­de et sta­er­kt sam­ar­bej­de med Paul Scho­les, selv om han som ty­pe er me­get an­der­le­des end den ag­gres­si­ve Roy Ke­a­ne. Det var med Car­ri­ck og Scho­les, at Uni­ted blev me­ster og vandt Cham­pions Le­ague i 2007/08. Den se­ne­ste sa­e­son, hvor Uni­ted var et spek­taku­la­ert hold.

Så gik det jo sådan med Paul Scho­les, at han som al­le an­dre blev ae­l­dre, lang­som­me­re og knap så må­l­far­lig. Han stop­pe­de kar­ri­e­ren i som­me­ren 2012, men blev me­get symp­to­ma­tisk gra­vet frem til et co­me­ba­ck af Alex Fer­gu­son et halvt år se­ne­re. Fer­gu­son hav­de og­så set, at hver­ken Dar­ren Flet­cher, An­der­son, Tom Cle­ver­ley el­ler Dar­ron Gib­son hav­de det, der skul­le til. David Moy­es så det og­så og hen­te­de Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni. Og Lou­is van Gaal så det og hen­te­de An­der Her­re­ra, Da­ley Blind, Mor­gan Sch­nei­der­lin, og Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger. Al­le har op­da­get og ad­dres­se­ret pro­ble­met, men in­gen har løst det. DET ER HER, Paul Pog­ba kom­mer ind i bil­le­det. For José Mourin­ho har og­så sat fin­ge­ren på det øm­me punkt og hen­tet sid­ste sa­e­sons su­ve­ra­ent sta­er­ke­ste spil­ler i den ita­li­en­ske Se­rie A. Ko­ste hvad det vil­le. Hvil­ket det gjor­de. Spørgs­må­let er så: Hvor skal Pog­ba spil­le? Og sam­men med hvem?

Mourin­ho har i det me­ste af sin ma­na­ger-kar­ri­e­re hyl­det 4-2-3-1 sy­ste­met, og det ty­der og­så på, at der er det sy­stem, han i før­ste om­gang vil ar­bej­de med i Man­che­ster Uni­ted. Sam­me sy­stem som van Gaal, i øv­rigt, men for­hå­bent­ligt med en del me­re dy­na­mik og spil i ba­nens la­eng­de­ret­ning. Paul Pog­ba spil­le­de i sin tid i Ju­ven­tus på den ven­stre si­de af en tre-mands-midt­ba­ne, som da den var al­ler­sta­er­ke­st be­stod af ham, An­drea Pir­lo i bun­den og Ar­tu­ro Vi­dal på høj­re si­de. I sid­ste sa­e­son var Pir­lo og Vi­dal skif­tet ud med Mar­chi­sio og Khe­dira.

Sådan kom­mer Pog­ba na­ep­pe til at spil­le i Uni­ted. Som ud­gangs­punkt i hvert fald. Her kom­mer han gi­vet­vis til at spil­le som den mest of­fen­si­ve af de to cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re. Sik­kert ved si­den af en­ten Mi­cha­el Car­ri­ck el­ler Mor­gan Sch­nei­der­lin. Som den spil­ler med lov og pligt til at sky­de med frem, sco­re og ska­be chancer. In­gen be­ta­ler en lil­le mil­li­ard for en spil­ler, der ba­re skal da­ek­ke af og ero­bre bol­de på mid­ten af ba­nen. I sid­ste sa­e­son la­ve­de Pog­ba ot­te mål i Se­rie A og lag­de op til 12, og Uni­ted fo­re­stil­ler sig vel, at han le­ve­rer et til­sva­ren­de bidrag i Pre­mi­er Le­ague i den­ne sa­e­son. JEG HAR JO i man­ge år fo­re­stil­let mig, at Wayne Roo­ney skul­le ned og spil­le på den cen­tra­le midt­ba­ne, men sådan bli­ver det ik­ke nu. Man kan umu­ligt fo­re­stil­le sig en duo be­stå­en­de af ham og Pog­ba. Hvis Roo­ney skal spil­le, bli­ver det som ti­er, og Uni­teds fal­men­de an­fø­rer skal i øv­rigt nok gå hen og bli­ve Mous stør­ste pro­blem. Det gem­mer vi til frem­ti­di­ge klum­mer.

I prin­cip­pet kun­ne jeg så­ma­end godt se Pog­ba bli­ve ryk­ket frem i en rol­le som ti­er. Han har red­ska­ber­ne til det. Men Uni­ted har ba­re ad­skil­li­ge kan­di­da­ter til den­ne po­si­tion al­le­re­de. An­der Her­re­ra er der, Hen­rik Mk­hi­tary­an kan spil­le, Ju­an Ma­ta er fort­sat Uni­ted-spil­ler, og det er Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni så­ma­end og­så. Al­ver­den har al­tid travlt med at af­skri­ve den bruta­le bel­gi­er, men han er der end­nu, og Mourin­ho har jo al­le da­ge godt kun­ne li­de voks­ne ma­end med et fy­sisk ud­tryk. Fel­lai­ni er en bed­re out­si­der end Ma­ta, som Mou al­le­re­de har for­ka­stet en gang.

José Mourin­ho har ik­ke fa­er­dig-trim­met sit Man­che­ster Uni­ted hold end­nu, men de sto­re ind­køb er fo­re­ta­get. Nu hand­ler det mest om at få dem ud, som han ik­ke skal bru­ge. Samt at fin­de ud af, pra­e­cis hvor han skal pla­ce­re hvil­ke spil­le­re for at få det op­ti­ma­le ud af sin trup.

Og i den sam­men­ha­eng er den al­ler­vig­tig­ste op­ga­ve at få Paul Pog­ba til at fun­ge­re op­ti­malt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.