’Jeg går al­drig i bi­o­gra­fen’

Pe­ter Ingemann fra TV2-pro­gram­met ’Størst’ vil hel­le­re fla­de ud i so­fa­en for­an en ’ka­em­pe fladska­erm’ – selv­føl­ge­lig

BT - - KULTUR - Ud­dan­nel­se: Privat: Forfatter: Job: Ak­tu­el:

Gift med Tri­ne og har døtre­ne Marie og Ca­ro­li­ne. • Ud­gav i 2010 selv­bi­o­gra­fi­en ’In­ge­manns land’. • Va­ert i DRs ’Ham­mer­slag’. Men drop­pe­de i 2013 DR til for­del for TV2. • Va­ert på pro­gram­se­ri­en ’Størst’. Foto Henning Bag­ger »En bog om Re­a­gan. Jeg er vok­set op i 80er­ne med Re­a­gan og ik­ke mindst al­le hi­sto­ri­er­ne om Re­a­gan, som ven­stre­fløj­en i Dan­mark ab­so­lut ik­ke kun­ne li­de. Den gam­le sku­e­spil­ler, som end­te med at bli­ve pra­esi­dent, gik fra kold kri­ger til freds­ma­ger og er en langt me­re nu­an­ce­ret og in­tel­lek­tu­el per­son, end jeg hav­de op­fat­tel­sen af som ung. Men han var da­el­me og­så en hård ny­ser og ik­ke vel­fa­erds­sam­fun­dets bed­ste ven.« »Det er den ty­ske ’Das Boot’ fra 1981. Ver­dens bed­ste film. ’Der un­ter­gang’ kom­mer dog ta­et på. Jeg er og­så ja­evnt pjat­tet med ’On­ce upon a ti­me in the West’.« »Det var AC/DC i Aar­hus. Fan­ta­stisk kon­cert. Fryg­te­lig ar­ran­ge­ment. Fryg­te­ligt. Må jeg an­be­fa­le ar­ran­gø­rer­ne at ta­ge en stu­di­e­tur til Berl­ins sta­dion for at se, hvor­dan den slags skal gø­res?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.