Der er for­skel på­lyst

Er fre­kven­sen af lyst of­te til dis­kus­sion hos jer? Ac­cep­tér, at der er for­skel på ma­end og kvin­der, og få et bed­re for­hold og et me­get bed­re se­xliv

BT - - DIG OG MIG -

Jeg da­te­de en­gang en fyr, der kraf­tigt gav ud­tryk for, at kvin­der, der ik­ke vil­le gå i seng med ham, for­di han ik­ke gad at del­ta­ge i hus­ar­bej­det el­ler ba­e­re skral­det ud, ik­ke in­ter­es­se­re­de ham. Be­hø­ver jeg at si­ge, at det kun blev til en en­kelt da­te. For den ty­pe kvin­de, han øn­ske­de, vil­le han al­drig fin­de i mig. Si­tu­a­tio­nen er selv­føl­ge­lig fir­kan­tet sat op. Men hans pointe var klar: Hans kvin­des lyst skul­le ik­ke på­vir­kes af, hvor­dan de el­lers hav­de det i par­for­hol­det.

Som se­xo­log er et af mi­ne sto­re in­ter­es­se­om­rå­der lyst – i al­le af­skyg­nin­ger. Er der én ting, som forsk­nin­gen gen­tag­ne gan­ge har be­vist om­kring ma­end og kvin­ders lyst, så er det, at selv­om der er mas­ser af lig­he­der, så er der og­så fle­re for­skel­le på, hvad der ud­lø­ser og på­vir­ker vo­res lyst.

Ly­sten aen­drer sig

Vi fø­des al­le som seksu­el­le va­es­ner, og har et fa­el­les øn­ske om na­er­hed og in­ti­mi­tet. Det er helt na­tur­ligt. Men vi er ik­ke ens. Ma­end og kvin­der er ik­ke ens. Stil­ler du ti ma­end op ved si­den af hin­an­den, vil du og­så kun­ne hø­re for­skel­le mel­lem dem ind­byr­des, nøj­ag­tig som hvis du spurg­te ti kvin­der, hvad der ta­en­der dem. Men der er og­så, helt over­ord­net, nog­le køns­for­skel­le. Er man op­ma­er­k­som på dem, er det min er­fa­ring, at ens se­xliv bli­ver nem­me­re, sjove­re og be­ty­de­ligt min­dre kon­flikt­fyldt. I bund og grund hand­ler det om, at vi skal la­e­re, hvad der på­vir­ker ly­sten hos hin­an­den. Hvad ta­en­der dig og gi­ver dig lyst til at hop­pe i seng med din part­ner? Og om­vendt? For­ment­ligt har ly­sten aen­dret sig igen­nem den tid, I har kendt hin­an­den. Seksu­a­li­tet og in­ti­mi­tet er nem­lig dy­na­mi­ske stør­rel­ser, som har det med at for­an­dre og ud­vik­le sig igen­nem li­vet. Den seksu­el­le lyst og det, der ta­end­te dig som 17-årig, er sja­el­dent den sam­me, som den du op­le­ver som 45-årig. En­gang var det klamt over­ho­ve­det at ta­en­ke på at kys­se med tun­gen. Det har jeg sja­el­dent mødt men­ne­sker i 30er­ne, der hav­de et pro­blem med...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.