Hor­moner

BT - - DIG OG MIG -

• Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at kvin­ders lyst er me­re på­vir­ket af psy­ko­so­ci­a­le fak­to­rer end ma­ends, hvis lyst til gen­ga­eld er me­re sty­ret af hor­moner. • Har kvin­der haft en dår­lig op­le­vel­se i lø­bet af da­gen, vil det tit be­ty­de, at de ik­ke rig­tigt har lyst til sex. Sådan har ma­end det ik­ke (med al respekt for, at der selv­føl­ge­lig kan va­e­re grads­for­skel­le ma­end imel­lem). En mand kan sag­tens ha­ve lyst til sex, selv­om han har haft en dår­lig dag – og og­så selv­om hun li­ge har for­talt om dår­li­ge dag. • Så nej, han er ik­ke en ’uføl­som idi­ot’, når han har lyst til sex, ef­ter en snak om no­get, som hun må­ske op­le­ver som enormt fru­stre­ren­de. • Og nej, hun er ik­ke ’sen­si­tiv og na­er­ta­gen­de’, når hun re­a­ge­rer med mang­len­de lyst, for­di det går skra­ek­ke­ligt på ar­bej­det, el­ler der er bøvl i bør­ne­ha­ven el­ler bedste­ve­nin­den har få­et kon­sta­te­ret bryst­kra­eft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.