Gif­te Ro­bin na­eg­te­de at gå i gra­ven med kun fi­re el­ske­re

I ét år fulg­te Ro­bin Ri­nal­di ude­luk­ken­de sin lyst. Fra man­dag til fre­dag hav­de hun skif­ten­de af­fa­e­rer, i we­e­ken­den le­ve­de hun mo­no­gamt med sin mand. Hun fandt ik­ke lyk­ken, men blev klo­ge­re på sig selv

BT - - TEMA -

Be­slut­nin­gen var i vir­ke­lig­he­den sim­pel. Og så al­li­ge­vel ut­ro­lig kom­pli­ce­ret. Men for Ro­bin Ri­nal­di vir­ke­de den plud­se­lig som den ene­ste mu­lig­hed, da hen­des mand for­tal­te, at hav­de ta­get en be­slut­ning. Han vil­le ste­ri­li­se­res og kun­ne der­med en­de­gyl­digt al­drig ska­en­ke hen­de det barn, hun så bra­en­den­de øn­ske­de sig.

Et ul­ti­ma­tum

Da var hun na­e­sten 43 år. Hun hav­de mødt sin mand i mid­ten af si­ne ty­ve­re og hav­de ik­ke haft man­ge seksu­el­le part­ne­re før ham. At få et barn ale­ne var ik­ke en mu­lig­hed, og at fin­de en ny mand hav­de hun ik­ke tid til. Med ét føl­te hun, at hun var tra­engt op i en krog.

»Jeg hav­de op­gi­vet det seksu­el­le even­tyr for ham, og nu skul­le jeg og­så op­gi­ve at bli­ve mor. Men jeg kun­ne ik­ke op­gi­ve beg­ge de­le. Det er bund­linj­en. Jeg na­eg­te­de at gå i gra­ven uden børn og med kun fi­re el­ske­re,« for­kla­rer Ro­bin Ri­nal­di.

Der­for stil­le­de hun sin mand et ul­ti­ma­tum. I ét år skul­le de le­ve i et åbent for­hold fra man­dag til fre­dag og va­e­re mo­no­ga­me i we­e­ken­den.

»De fle­ste af os le­ver i mo­no­ga­me for­hold med tryg­hed og et fa­el­les hjem, for­di vi sand­syn­lig­vis skal ha­ve et barn el­ler to. Men hvis man ta­ger bar­net ud, og det kun er to voks­ne men­ne­sker, hvor­for så ik­ke åb­ne for­hol­det op,« spør­ger hun.

Tre reg­ler

Hen­des mand var skep­tisk, men ind­vil­li­ge­de i at gi­ve det et for­søg. Ro­bin Ri­nal­di hav­de gjort det klart, at det var det, der skul­le til, hvis de­res ae­g­te­skab skul­le ha­ve en chan­ce. Beg­ge hav­de talt om skils­mis­se, så Ro­bin Ri­nal­di men­te ik­ke, at de ’hav­de no­get at mi­ste’.

»Vi hav­de va­e­ret sam­men la­en­ge og el­ske­de vir­ke­lig sta­dig hin­an­den. Vi vid­ste, at der var kri­se i vo­res ae­g­te­skab, men i ste­det for ba­re at for­la­de hin­an­den, hvor­for så ik­ke prø­ve no­get an­det? Vi kun­ne jo al­tid for­la­de hin­an­den. Hvor­for ik­ke se, om ae­g­te­ska­bet kun­ne vok­se frem­for at gå i styk­ker?«

Af­ta­len om de ugent­li­ge to da­ge som ae­g­te­folk og fem da­ge som sing­ler hav­de tre kla­re reg­ler: In­gen se­ri­ø­se for­hold. In­gen usik­ker sex. In­gen sex med fa­el­les ven­ner.

Al­le tre reg­ler blev over­t­rå­dt. Men reg­ler­ne var ik­ke det ene­ste, der blev brudt. AEg­te­skabsløf­tet holdt hel­ler ik­ke. I dag le­ver Ro­bin Ri­nal­di sam­men med en an­den mand.

»Til sidst føl­te jeg, at jeg hav­de op­nå­et mi­ne seksu­el­le er­fa­rin­ger. Fak­tisk blev jeg lidt tra­et ef­ter et år. Min mand og jeg flyt­te­de sam­men igen og var sam­men i fle­re må­ne­der. Så var det, at en af ma­en­de­ne, som jeg mød­te i pro­ces­sen, men som jeg al­drig hav­de tro­et, jeg vil­le hø­re fra igen, kon­tak­te­de mig. Set i baks­pej­let er det me­get for­ud­si­ge­ligt, at det vil­le en­de sådan. Jeg end­te med at for­la­de mit ae­g­te­skab på grund af ham,« si­ger hun. Abra­ham Lin­coln sag­de, at de fle­ste er pra­e­cis så gla­de, som de be­slut­ter sig for at va­e­re. Den er­fa­ring har jeg og­så dra­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.