M

BT - - TEMA -

ale­ne Sølv­stens mor var ir­ri­te­ret. Hen­des dat­ter var hjem­me i Brøn­der­s­lev for at kom­me til ha­eg­ter­ne ef­ter en ope­ra­tion af en med­født hjer­te­klap­fejl. Hvad lig­ne­de det så, at hen­des ar­bejds­gi­ver i København blev ved med at sen­de ar­bejds­op­ga­ver?

At mo­de­ren fik den tan­ke, er ik­ke un­der­ligt, for Ma­le­ne Sølv­sten sad be­gra­vet i et hjør­ne af stu­en og skrev og skrev. Først da mo­de­ren vil­le rin­ge og kla­ge til dat­te­rens chef, for­tal­te Ma­le­ne Sølv­sten hen­de, at det ik­ke var ar­bej­de, men der­i­mod en bog, hun var så op­slugt af.

Godt nok hav­de hun al­tid va­e­ret en la­e­se­he­st og slugt så­vel fag- som skøn­lit­te­ra­tur i mas­se­vis, men at hun skul­le ka­ste sig ud i at skri­ve en bog selv, hav­de in­gen tro­et. Hel­ler ik­ke hen­des mand el­ler søn vid­ste, at hun skrev på en bog.

»Min søn var for lil­le til at ta­en­ke over, hvad jeg la­ve­de, og min mand er vant til, at jeg sid­der og ro­der ved com­pu­te­ren. Jeg har tit gang i at teg­ne, ma­le el­ler skri­ve, og des­u­den ar­bej­de­de jeg og­så me­get på det tids­punkt. Men at jeg skrev på en bog, ane­de han ik­ke.«

På det tids­punkt var Ma­le­ne Sølv­sten al­le­re­de langt in­de i hi­sto­ri­en om den 17-åri­ge An­ne, der kan se ha­en­del­ser fra for­ti­den, og som si­den blev til ro­ma­nen ’Rav­ne­nes hvi­sken’.

Men i lang tid vid­ste hun hel­ler ik­ke selv, at hun var ved at bli­ve forfatter.

»Jeg så det ba­re som et øve-pro­jekt og ta­enk­te ik­ke over at ind­vi ham i det. Det var ik­ke for at hol­de det hem­me­ligt, jeg ta­enk­te ba­re ik­ke så me­get over det. Jeg ved, at det ly­der un­der­ligt, for nu lig­ger der en fin bog fa­er­dig med cover og det he­le, men på det tids­punkt reg­ne­de jeg det ik­ke for no­get sa­er­ligt.«

Fra CBS til forfatter

Når man ser Ma­le­ne Sølv­stens cv, er der in­tet, der pe­ger i ret­ning af at hun i 2016 vil­le va­e­re i gang med an­det bind af en stort an­lagt fan­ta­sy­t­ri­lo­gi.

»Ef­ter gym­na­si­et ar­bej­de­de jeg med kunst. Jeg teg­ne­de, ma­le­de, og var la­en­ge over­be­vist om, at det var det, jeg skul­le le­ve af. Men på et tids­punkt fandt jeg ud af, at jeg skul­le ha­ve en ’rig­tig’ ud­dan­nel­se og be­gynd­te at la­e­se in­ter­na­tio­nal øko­no­mi og kom­mu­ni­ka­tion på CBS,« forta­el­ler Ma­le­ne Sølv­sten, der bl.a. har ar­bej­det i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og Di­gi­ta­li­se­rings­sty­rel­sen,si­den hun blev fa­er­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.