D

85 pct. af al­le kvin­der har me­re el­ler min­dre cel­lu­li­te på lår el­ler bag­del. Vi har bedt fi­re kvin­der te­ste cre­mer mod bu­ler­ne

BT - - TEST -

er er in­gen ri­me­lig­hed i, hvor­dan ap­pels­in­hud for­de­les. Nog­le kvin­der dyr­ker in­gen sport og har in­gen cel­lu­li­te. An­dre knok­ler af sted på lø­be­sti­er­ne og i styr­ke­tra­e­nings­rum­met, pas­ser på med ko­sten, og al­li­ge­vel kan de ik­ke kom­me ap­pels­in­hu­den til livs.

Iføl­ge spe­ci­al­la­e­ge i pla­stik­kirur­gi Flem­m­ing Laurit­sen fra Aka­de­mi­k­li­nik­ken i København er 85 pct. af al­le kvin­der i en el­ler an­den form pla­get af cel­lu­li­te. Selv sport­s­stjer­ner, som dyr­ker mo­tion dag­ligt, kan Pro­du­cen­ten lover Kold­pres­set olie fyldt med na­e­rings­stof­fer til at ple­je og blød­gø­re hu­den. De­toxo­li­en to­ner og genop­fri­sker. In­de­hol­der jo­jo­ba, mor­gen­frue, pe­ri­kum, gu­lerod og hy­ben. Af­gif­ter og for­hin­drer slap hud. Ene­ba­er, ros­ma­rin, gra­pe­frugt og fen­ni­kel ar­bej­der ef­fek­tivt for at øge blodcir­ku­la­tio­nen, og der­med ud­skil­les toxi­ner­ne. »Oli­en er let at smø­re på og for­de­ler sig fint over hu­den. Den duf­ter ik­ke af no­get sa­er­ligt. Hver­ken ef­ter fi­re el­ler ot­te uger var der en for­an­dring at se. Ef­ter 12. uge var der en lil­le for­an­dring, men ik­ke me­get.« ha­ve de ir­ri­te­ren­de bu­ler på lår og num­se.

År­sag ukendt

Den di­rek­te år­sag til cel­lu­li­te er sta­dig­va­ek ukendt, men da det pri­ma­ert er kvin­der, der er pla­get, må hor­monet østro­gen spil­le en rol­le. En for­kla­ring kan va­e­re, at der, når mus­k­ler­ne sy­rer til, dan­nes ma­el­ke­sy­re, der sa­et­ter sig i va­e­vet, hvis ik­ke krop­pen ud­skil­ler af­falds­stof­fer­ne godt nok. Nog­le me­ner, at yo­ga mod­vir­ker cel­lu­li­te, da det vir­ker ud­ren­sen­de, når mus­k­ler­ne bli­ver strakt.

Og så er der selv­føl­ge­lig al­le de man­ge cre­mer, der lover må­l­ret­tet at gå til kamp mod bu­ler­ne. Men vir­ker de?

Flem­m­ing Laurit­sen er ik­ke tvivl:

»Der er in­gen stør­re vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser, der do­ku­men­te­ret en sik­ker ef­fekt af dis­se cre­mer.« Men som han si­ger: »Cre­mer­ne er som re­gel me­get dy­re, og som be­kendt kan tro flyt­te bjer­ge.«

Vi har bedt fi­re kvin­der om at te­ste virk­nin­gen af fi­re for­skel­li­ge an­ti-cel­lu­li­tecre­mer. i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.