Vil du gif­te dig med mig?

Au­gust er den sto­re bryl­lups­må­ned. Sådan bli­ver I gift uden at bli­ve blan­ket helt af,

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

Er ro­man­tik gå­et af mo­de? Jeg spør­ger, for­di kur­ven over kir­ke­bryl­lup­per pe­ger nedad. Man­ge vi­el­ser er flyt­tet ud af kir­ker­ne og ind på rå­d­hu­set. Er du ble­vet spurgt og har sagt ja til at bli­ve gift, er der stor sand­syn­lig­hed for, at bryl­lup­pet skal stå i den­ne må­ned. Som­mer­bryl­lup­pet er det mest po­pu­la­e­re, og au­gust ta­ger før­ste­plad­sen med flest bryl­lup­per i ka­len­de­ren. He­le 17 pct. af al­le årets vi­el­ser lig­ger i årets ot­ten­de må­ned, mens kun fi­re ud af 100 par va­el­ger at bli­ve vi­et i ja­nu­ar. Langt de fle­ste bli­ver vi­et her­hjem­me. Kun ot­te ud af 100 par la­der sig vie i ud­lan­det. Fi­nanskri­se el­ler ej har det tal lig­get sta­bilt i de se­ne­ste ti år . ...

Dy­re bryl­lup­per

Hvad der der­i­mod har aen­dret sig, er an­de­len, som over­ho­ve­det vil gif­tes. Si­den 2006 er an­tal­let af vi­el­ser fal­det støt. Sid­ste år blev der kun vi­et 78 par, for hver gang der blev vi­et 100 par i 2006. Det er gå­et hårdt ud over de sto­re kir­ke­bryl­lup­per. Er vi ble­vet ban­ge for at bin­de os, el­ler hand­ler det me­re om øko­no­mi­en ved de sto­re bryl­lup­per? Jeg har en mi­stan­ke om, at man­ge par kun vil gif­tes, hvis det sker i kir­ke, i hvid kjo­le med slør, sam­men med fa­mi­lie og ven­ner og en dej­lig fest. Og det ko­ster (for) man­ge pen­ge. Men hvad ko­ster et dansk bryl­lup i gen­nem­snit? En bor­ger­lig vi­el­se ko­ster 22.450 kr. Går I i kir­ken skal I reg­ne med en ud­gift på 68.600 kr. Mens en vi­el­se i ud­lan­det i snit ko­ster 58.900 kr. Men med god plan­la­eg­ning kan man kom­me langt for få pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.