Må­ske er El­ba­ek ik­ke helt tos­set

BT - - NYHEDER -

Sja­el­dent har et for­slag mødt så me­get hån og lat­ter­lig­gø­rel­se som Al­ter­na­ti­vets øn­ske om, at dan­sker­ne skal ar­bej­de min­dre.

FI­NANS­MI­NI­STER CLAUS HJORT

Fre­de­rik­sen (V) har haft for­sla­get en tur for­bi mi­ni­ste­ri­ets reg­ned­ren­ge, og de­res fa­cit er, at det vil ko­ste svim­len­de 130 mil­li­ar­der om året at sa­en­ke ar­bejds­u­gen fra 37 til 30 ti­mer.

Lan­ce­rin­gen af Al­ter­na­ti­vets uansvar­lig­hed kom ik­ke over­ra­sken­de til at ta­ge he­le dags­or­de­nen på par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de på Møn i den­ne uge.

Uf­fe El­ba­ek og hans grøn­ne ven­ner i det purun­ge par­ti storme­de ind i Fol­ke­tin­get med et sen­sa­tio­nelt godt valg sid­ste år, og si­den har me­nings­må­lin­ger­ne kun pe­get opad. Al­ter­na­ti­vet har der­for en vo­lu­men på Chri­sti­ans­borg, der gør det helt re­le­vant, at par­tiets of­te luf­ti­ge og drøm­men­de for­slag bli­ver tjek­ket ef­ter i søm­me­ne. Det er vo­res pligt her i me­di­er­ne.

Men det er dyg­tigt spin fra re­ge­rin­gen at få os al­le sam­men til at fal­de om af grin over El­ba­eks for­søg på at tøm­me statskas­sen. Må­ske er hans for­slag slet ik­ke så tos­set al­li­ge­vel. Det er et fak­tum, at dan­sker­nes ar­bejds­tid på hund­re­de år na­e­sten er hal­ve­ret sam­ti­dig med, at vo­res vel­fa­erd og rig­dom er ste­get og ste­get. Vi skal da hel­ler ik­ke la­en­ge­re til­ba­ge end til fir­ser­ne, før den overenskomst­ma­es­si­ge ar­bejds­tid var over fyr­re ti­mer om ugen. Li­ge­le­des fal­der an­tal­let af de tra­di­tio­nel­le job dra­stisk i de kom­men­de år. En ana­ly­se fra det ame­ri­kan­ske kon­su­lent­hus Bo­ston Con­sul­ting Group har på­pe­get, at hvert sjet­te job i dansk in­du­stri vil for­svin­de in­den år 2020, dels på grund af out­sourcing til lav­t­lønslan­de, dels for­di ro­bot­ter og com­pu­te­re vil over­ta­ge fle­re og fle­re op­ga­ver.

Det er al­tid nemt at rak­ke an­dres for­slag ned som luft­ka­stel­ler uden hold i vir­ke­lig­he­den. Bå­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen og S-le­der Met­te Fre­de­rik­sen skyl­der at gi­ve de­res bud på dan­sker­nes ar­bejds­liv i en ik­ke sa­er­lig fjern frem­tid uden de tra­di­tio­nel­le in­du­stri­job. El­ba­eks for­slag bli­ver na­ep­pe gen­nem­ført i na­e­ste uge, men han fortje­ner ros for at tur­de ta­en­ke langtsig­tet.

tnk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.