Hvor er vin­der­men­ta­li­te­ten?

Dan­sker­ne mang­ler vin­der­men­ta­li­tet, si­ger Je­a­net­te Ot­te­sen ef­ter fle­re dan­ske svøm­meskuf­fel­ser. Det er et ben­hårdt ra­es, ly­der det fra Team Dan­mark

BT - - OL I RIO - Jo­han Lyng­holm i Rio | jo­hp@spor­ten.dk

Over­blik over de dan­ske svøm­meskuf­fel­ser

Så ske­te det igen. En olym­pisk fi­na­le end­te med dan­ske tå­rer.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen var blandt for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne til en me­dal­je i 200 me­ter bryst, men end­te som ot­ten­de og sidst. Kort ef­ter fulg­te Je­a­net­te Ot­te­sen op med sin an­den sid­ste­plads i en fi­na­le i den­ne uge. Den dan­ske svøm­me­del­ta­gel­se i Rio la­e­ner sig der­med kraf­tigt op ad et stem­pel som fi­a­sko. En to­tal ned­t­ur, som kun et top­re­sul­tat i Lot­te Fri­is’ 800 me­ter fi­na­le, som blev svøm­met i nat, og svøm­mepi­ger­nes fo­re­stå­en­de hold­med­ley kan af­va­er­ge.

Hvad er det så, der er gå­et galt? Je­a­net­te Ot­te­sen kom med et bud ef­ter sin fi­na­le nat­ten til i går.

»Det er det vil­de­ste men­tale spil. Jeg tror må­ske, at vi dan­ske­re ik­ke er helt godt nok for­be­redt på det men­tale plan. De sto­re na­tio­ner ved, hvad det hand­ler om, hvor vi mang­ler vin­der­men­ta­li­te­ten. Jeg kan ma­er­ke det hos os al­le sam­men. Vi er ’uh’, sådan lidt for­sig­ti­ge i ste­det for at stil­le os op med ar­me­ne over ho­ve­d­et og si­ge: ’Jeg kan det her!’,« sag­de Je­a­net­te Ot­te­sen.

Det var en for­kla­ring, som sport­s­che­fen i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach, ik­ke kun­ne af­vi­se, da BTs mand på Olym­pic Acu­a­ti­cs Sta­di­um fan­ge­de ham, in­den han steg på bus­sen til­ba­ge til ho­tel­let.

»Det er mu­ligt, at det er en af for­kla­rin­ger­ne.« Er de ik­ke ru­stet godt nok?

»Hvis de mang­le­de det, er de ik­ke ru­stet nok,« sag­de han og kald­te det ’al­les an­svar’.

Team Dan­mark meld­te før OL ud, at den of­fi­ci­el­le målsa­et­ning er 10 dan­ske OL-me­dal­jer. Dansk Svøm­me­u­ni­on sat­se­de på at ta­ge to af dem, men in­den Lot­te Fri­is’ fi­na­le i nat, var sta­tus et stort rundt nul trods fi­na­le­del­ta­gel­ser til svøm­me­lej­re­ns tre bed­ste me­dal­je­bud: Svøm­medron­nin­gen Je­a­net­te Ot­te­sen, ver­dens­re­kord­hol­de­ren Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og VM-bron­ze­vin­de­ren Mie Ø. Ni­el­sen.

vin­der­men­ta­li­tet,og Asi­en isa­er? som vi ser fra USA

»Vi gør det, at vi sam­ler op på det he­le ef­ter­føl­gen­de, og må­ske bli­ver det en del af det. Men jeg kan ik­ke si­ge, at det er her, vi pe­ger hen, før vi er fa­er­di­ge og får sam­let op på det. Vi skal sta­dig hu­ske, at der er pra­este­ret rig­tig flot til VM og EM i året op til OL. Det kra­e­ver og­så, at man har ev­nen til at slå til.«

Kan du for­stå, hvis folk stil­ler spørgs­mål til, om de er godt nok ru­stet til at stå i en OL-fi­na­le? Man ser jo pi­ger­ne i tå­rer, og de har selv talt om det her sto­re men­tale pres.

»Igen, vi eva­lu­e­rer på det ef­ter­føl­gen­de. Det er rig­tigt, at de er un­der stort pres, men vi ser og­så Mie Ø. Ni­el­sen kom­me ind på en fjer­de­plads, hvor det er en halv hånd, der mang­ler for, at hun når me­dalj­en. Så in­den vi ud­rå­ber en pro­blem­stil­ling, sy­nes jeg, vi skal ha­ve lov at eva­lu­e­re he­le pra­e­sta­tio­nen.«

I Team Dan­mark-re­gi står dansk svøm­ning til at va­e­re et så­kaldt ver­dens­klas­se­for­bund. Nu har vi få­et tre ot­ten­de­plad­ser i tre fi­na­ler. Det er vel ik­ke godt nok?

»Vi har en målsa­et­ning om at pra­este­re godt un­der OL, men jeg vil ger­ne ven­te med den sam­le­de eva­lu­e­ring, til vi er fa­er­dig med svøm­me­kon­kur­ren­cen. Det er su­per ae­r­ger­ligt, når svøm­mer­ne er kom­met ind til OL med så stort et po­ten­ti­a­le, men vi ved og­så godt, at de an­dre na­tio­ner ska­er­per kon­kur­ren­cen un­der OL. Det gør det rig­tig, rig­tig van­ske­ligt. Vi ser Je­a­net­te Ot­te­sen sa­et­te dansk re­kord og fle­re, der svøm­mer helt op til de­res po­ten­ti­a­le. Når svøm­mer­ne gør det, er vi gla­de. Og­så selv­om det må­ske ik­ke li­ge ge­ne­re­rer den me­dal­je, der skul­le va­e­re ge­ne­re­ret. Det er et ben­hårdt ra­es, de er i.«

Men der er vel for­skel på at sa­et­te dansk re­kord og så va­e­re i ver­dens­klas­se, som de jo ger­ne vil va­e­re. Det er vel ik­ke ab­so­lut ver­dens­klas­se at bli­ve num­mer ot­te?

»Nu skal vi ik­ke glem­me, at vi har haft en del svøm­me­re i en fi­na­le til et OL i et me­get sta­er­kt felt. Jeg vil ik­ke stå og si­ge, det er en dår­lig pra­e­sta­tion, når man er i en fi­na­le til et OL. Det er su­per ae­r­ger­ligt, vi ik­ke får mar­gi­na­ler­ne på plads, så de svøm­mer ind til me­dal­jer­ne, men lad os nu se, når vi er fa­er­di­ge og har få­et al­le svøm­me­re igen­nem. Nog­le gan­ge bli­ver vi jo over­ra­sket un­der­vejs.«

Må­ske blev vi det i nat, da Lot­te Fri­is svøm­me­de fi­na­le ef­ter BTs de­ad­li­ne. Og må­ske gør vi det i dag, når da­me­med­ley­en for­hå­bent­lig svøm­mer fi­na­le. Men det kra­e­ver, at vin­der­men­ta­li­te­ten fin­des frem. Je­a­net­te Ot­te­sen, fi­na­le i 100 me­ter but­ter­fly Det lig­ne­de en gyl­den mu­lig­hed for kar­ri­e­rens før­ste olym­pi­ske me­dal­je, og ef­ter de før­ste 50 me­ter vend­te hun som et­ter. Men ef­ter 75 me­ter sag­de krop­pen fra, og så end­te Je­a­net­te Ot­te­sen sidst i fi­na­le­he­a­tet. »Når jeg prø­ver, så sker der ik­ke no­get. Det er ba­re min krop li­ge nu. Der er ik­ke så me­get at gø­re ved det, og der er ik­ke så me­get at si­ge til det,« sag­de Je­a­net­te Ot­te­sen. Mie Ø. Ni­el­sen, fi­na­le i 100 me­ter ryg Den for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­ster og VM-sølvvin­der var spå­et som det må­ske bed­ste dan­ske me­dal­je­bud i det olym­pi­ske bas­sin. Men med fi­re hund­re­de­de­les mar­gin end­te nord­jy­den som fem­mer og mis­se­de der­med po­di­et. »Selv­føl­ge­lig er det ae­r­ger­ligt, når man ta­ber med så lidt, men det er jo det, svøm­ning hand­ler om. At det er så ta­et, som det er. Det er det, der gør det spa­en­den­de,« sag­de hun ef­ter fi­na­len.

Ik­ke en skuf­fel­se – End­nu BT kon­fron­te­re­de di­rek­tør i Team Dan­mark, Lo­ne Han­sen.

Je­a­net­te Ot­te­sen er in­de på, at dan­sker­ne må­ske mang­ler den her vin­der­men­ta­li­tet. Har I ik­ke va­e­ret go­de nok i Team Dan­mark og Dansk Svøm­me­u­ni­on til at ska­be den­ne her

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, fi­na­le i 200 me­ter bryst For­sva­ren­de ver­dens­re­kord­hol­der og et op­lagt dansk me­dal­je­bud. Men ef­ter en hur­tig start gik fyn­bo­en helt ned og end­te sidst. Ef­ter­føl­gen­de brød hun sam­men. »Det er klart, at jeg står her og er skuf­fet. Jeg hav­de øn­sket me­re. Om ik­ke an­det for mi­ne eg­ne for­vent­nin­ger til mig selv. Det er de hø­je­ste og sva­e­re­ste at ta­ck­le. I for­hold til, hvad jeg har lagt i det og selv­føl­ge­lig ger­ne vil­le og har drømt om, så er jeg da skuf­fet.« Je­a­net­te Ot­te­sen, fi­na­le i 100 me­ter fri Ef­ter ned­t­u­ren i 100 me­ter but­ter­fly var for­vent­nin­ger­ne sa­en­ket. At det skul­le bli­ve til en ny sid­ste­plads i fi­na­len var dog al­li­ge­vel over­ra­sken­de. »Nu har jeg få­et to ot­ten­de­plad­ser. Det har jeg al­drig få­et før. Det er, som det er. De er så sinds­sygt hur­ti­ge de pi­ger,« lød det fra svøm­mepi­gen. Vik­tor Bro­mer, fi­na­le i 200 me­ter but­ter­fly. Det end­te med en sjet­te­plads i et skra­em­men­de sta­er­kt felt med blandt an­dre Mi­cha­el Phelps. Umid­del­bart et god­kendt re­sul­tat, men Vik­tor Bro­mer var ik­ke helt til­freds. »Når jeg ik­ke blan­der mig i me­dal­je­kam­pen, så sy­nes jeg godt, jeg kan til­la­de mig at se lidt me­re in­dad på min egen pra­e­sta­tion og va­e­re skuf­fet over, at det ik­ke går sa­er­lig godt,« sag­de Vik­tor Bro­mer.

• Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen (bil­le­det) og de an­dre dan­ske svøm­me­re har skuf­fet fa­elt ved OL i Rio. Hen­des lands­holdskol­le­ga Je­a­net­te Ot­te­sen sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved men­ta­li­te­ten hos de dan­ske svøm­me­re. FOTO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.