Ret­te hyl­de

BT - - INDHOLD -

Har du prø­vet at ha­en­ge en hyl­de op? Det er sva­ert og kra­e­ver bå­de en god bo­re­ma­ski­ne og et pra­e­cist øje­mål. For hvor er den per­fek­te højde? Ha­en­ger hyl­den i va­ter? Og er rawplugs­e­ne nu sto­re nok til, at den bli­ver ha­en­gen­de? Li­ge­så sva­ert er det at pla­ce­re sig på ret­te hyl­de – i li­vet. I den­ne uge kan du la­e­se to be­ret­nin­ger om at hav­de valgt én vej, men at va­e­re nødt til at gø­re – no­get helt an­det. Sku­e­spil­ler An­dreas Bo er ud­la­ert i en her­re­tøjs­bu­tik og har la­est me­di­cin. Men man­den med de ska­e­ve an­sig­ter, var sik­ker på, at det var som sjov mand, han skul­le slå igen­nem. De før­ste man­ge år var tro­en ale­ne holdt op­pe af en in­tens in­si­ste­ren (fra hans si­de). En in­si­ste­ren, der gik ud over men­ne­sker om­kring ham. I dag hvor han lig­ger godt og trygt på den helt ret­te hyl­de, kan han kun be­kla­ge, at han var en ’idi­ot’. Ma­le­ne Sølv­sten forta­el­ler den mod­sat­te hi­sto­rie. Hun er ud­dan­net på CBS og var an­sat i det of­fent­li­ge, ind­til hun sprang ud som fan­ta­sy­for­fat­ter. Uden at selv den al­ler­na­er­me­ste fa­mi­lie fat­te­de mi­stan­ke skrev hun i fle­re år på en ro­man. Nu er bo­gen ud­gi­vet og hun har sagt sit fa­ste job op for at hel­li­ge sig for­fat­ter­ska­bet. Uan­set om man er ty­pen, der ban­der og svov­ler el­ler om man ar­bej­der i det stil­le – så er det sva­ert at ha­en­ge hyl­der op – på va­eg­gen og i li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.