Ik­ke 30 ti­mer her

Al­ter­na­ti­vet har ik­ke pla­ner om at gå for­re­st og ind­fø­re ma­er­kesag for si­ne eg­ne an­sat­te

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mortensen | smo@bt.dk

En af Al­ter­na­ti­vets ma­er­kesa­ger er at få ned­sat den ugent­li­ge ar­bejds­tid til 30 ti­mer. Men det har man ik­ke pla­ner om at ind­fø­re hos sig selv i par­tiets se­kre­ta­ri­at på Chri­sti­ans­borg, op­ly­ser par­tiets grup­pe­for­mand Jo­sep­hine Fo­ck.

For­sla­get blev for­le­den frem­lagt på par­tiets som­mer­grup­pe som et bud på, hvor­dan man kan lø­se to af frem­ti­dens helt sto­re ud­for­drin­ger: At Dan­mark vil mang­le over 800.000 ar­bejds­plad­ser, og at man­ge men­ne­sker ar­bej­der så me­get, at det går ud over fa­mi­li­e­li­vet.

Tror det kom­mer

Da Al­ter­na­ti­vet er en varm til­ha­en­ger af nye må­der at fø­re po­li­tik på, er det na­tur­ligt at spør­ge grup­pe­for­man­den, om en 30 ti­mers ar­bejds­u­ge kan ind­fø­res som et eks­pe­ri­ment i ud­valg­te de­le af Dan­mark.

»Ger­ne for os,« sva­rer Jo­sep­hine Fo­ck.

»Vi er til­ha­en­ge­re af eks­pe­ri­men­ter og vil rig­tig ger­ne eks­pe­ri­men­te­re med tin­ge­ne. Hvis eks­pe­ri­men­ter­ne vir­ker, kan de bla­e­ses op i en stør­re ska­la. Men det er vig­tigt at si­ge, at det er en sag for ar­bejds­mar­ke­dets

par­ter, så vi vil op­for­dre dem til at se på det, da vi kom­mer til at mang­le så man­ge job i frem­ti­den,« si­ger hun.

Har I pla­ner om at ind­fø­re 30 ti­mers ar­bejds­u­ge for je­res eg­ne an­sat­te i par­tiets se­kre­ta­ri­at? »Det har vi ik­ke pla­ner om, umid­del­bart.« Ly­der det for vildt?

»Nej, vi har enormt man­ge for­skel­li­ge ty­per an­sat­te. Og­så prak­ti­kan­ter og stu­den­ter­med­hja­el­pe­re. Nog­le af dem er langt un­der de 30 ti­mer, og nog­le er over 30 ti­mer. Vi har og­så an­sat­te på del­tid,« si­ger Jo­sep­hine Fo­ck. Men hvor­for gør I det ik­ke ba­re?

»Det kan godt va­e­re, at vi gør det på sigt. Grun­den til at vi fo­re­slår det er, at vi ger­ne vil ha­ve den sam­le­de norm­tid i he­le sam­fun­det ned un­der 37 ti­mer. Nog­le vil al­tid ar­bej­de me­re og an­dre min­dre.«

Tors­dag vi­ste be­reg­nin­ger fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, at en sa­en­kel­se af ar­bejds­ti­den fra 37 til 30 ti­mer vil ko­ste statskas­sen 130 mil­li­ar­der kroner om året, hvil­ket har få­et isa­er de blå par­ti­er til at lat­ter­lig­gø­re Al­ter­na­ti­vet. Hvor­for ik­ke gå for­re­st og selv vi­se, at det kan la­de sig gø­re?

»Hvad er det, vi skal vi­se? Helt ge­ne­relt har vi ik­ke et sam­fund i dag med en norm­tid på 30 ti­mer, og der­for vil vi ger­ne ha­ve det ind­ført som en del af en overenskomst­for­hand­ling. Kra­vet skal kom­me fra med­lem­mer­ne,« si­ger hun. Det ly­der no­get tungt, gør det ik­ke?

»Jeg tror, det kom­mer. He­le 3Fung­dom kom­mer med det som krav. Som po­li­tisk par­ti prø­ver vi at skit­se­re en vej,« si­ger hun. Tror du, det kom­mer i din og min le­ve­tid. »Ja, det tror jeg,« si­ger Jo­sep­hine Fo­ck.

FOTO: KELD NAVNTOFT

Al­ter­na­ti­vet med Uf­fe El­ba­ek i spid­sen vil ha­ve ned­sat den ugent­li­ge ar­bejds­tid til 30 ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.