Mil­li­ard­hul i statskas­sen

Det vil ko­ste mel­lem 85 og 130 mia. kr at nedsa­et­te den ugent­li­ge ar­bejds­tid med syv ti­mer.

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mortensen | smo@bt.dk

Det har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et be­reg­net ef­ter øn­ske fra Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg.

Man for­ud­sa­et­ter, at løn­nen nedsa­et­tes til­sva­ren­de, og det gi­ver en va­rig sva­ek­kel­se af fi­nan­ser­ne med 85 mia. kr.

Det skyl­des blandt an­det, at op­kra­ev­nin­gen af skat­ter og af­gif­ter fal­der, når folk tje­ner min­dre.

Men en nedsa­et­tel­se af ar­bejds­u­gens la­eng­de ram­mer og­så før­tids­pen­sio­ni­ster og fol­ke­pen­sio­ni­ster. For­kla­rin­gen er, skri­ver Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, at »ind­kom­stover­førs­ler re­gu­le­res med årsløns­ud­vik­lin­gen på det pri­va­te ar­bejds­mar­ked«. Tror ik­ke på be­reg­nin­gen Det be­ty­der, at før­tids­pen­sio­nen for en­li­ge fal­der fra 18.100 kr til 14.700 kr., og at fol­ke­pen­sio­nen til en en­lig re­du­ce­res fra 12.500 kr til 10.100 kr. om må­ne­den.

Al­ter­na­ti­vet øn­sker imid­ler­tid ik­ke at sa­en­ke of­fent­li­ge ydel­ser som pen­sio­ner og kon­tant­hja­elp.

Og så vil sva­ek­kel­sen af de of­fent­li­ge fi­nan­ser øges til om­kring 130 mia. kr., skri­ver Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

Al­ter­na­ti­vet tror ik­ke på be­reg­nin­gen.

»De har ik­ke med­ta­get de dy­na­mi­ske ef­fek­ter,« si­ger Jo­sep­hine Fo­ck og na­ev­ner som ek­sem­pel, at man ik­ke har ta­get højde for, at sam­fun­det spa­rer sund­heds­ud­gif­ter og sy­ge­dag­pen­ge, når folk ik­ke bli­ver stres­se­de i sam­me om­fang som før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.