Samu­el­sen sprin­ger ud som stram­mer

LA-for­mand An­ders Samu­el­sen vil sa­et­te asylan­sø­ge­re på fly­et straks, de kom­mer til Dan­mark

BT - - NYHEDER - Bent Wint­her | bewi@ber­ling­s­ke.dk

Li­be­ral Al­li­an­ce vil nu ind­fø­re et to­talt stop for be­hand­ling af spon­ta­ne asylsa­ger i Dan­mark.

Det ek­stra­or­di­na­e­re ud­spil er en del af den pak­ke, som par­ti­et har med un­der ar­men, når re­ge­rin­gen i ef­ter­å­ret ind­le­der for­hand­lin­ger om­skat­te­let­tel­ser o gud la­en d in­ge­stram­nin­ger med­de bor­ger­li­ge par­ti­er.

På pres­se­mø­det ef­ter Li­be­ral Al­li­an­ces som­mer­grup­pe­mø­de, der bli­ver af­holdt i Hvi­d­ov­re i den­ne we­e­kend, blev ud la­en d in­ge ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll spurgt om, hvor­dan det skal kun­ne la­de sig gø­re at ind­fø­re et sådan stop.

Helt kon­kret, hvis en sy­risk flygt­nin­ge­fa­mi­lie har ta­get fa­er gen fra Tys­kland og står i Rød­by, og je­res asylstop er ble­vet ind­ført – hvad vil der ske?

»Vi skal fra dansk si­de fi­nan­si­e­re pa­e­ne og or­dent­li­ge asyl­lej­re i na­er­om­rå­der­ne. Og der vil vi sør­ge for, at de kan få hus­ly,« si­ger Si­mon Emil Am­mitzbøll. Og hvor skal de lej­re så lig­ge?

»Det må jo kom­me an på en for­hand­ling med de lan­de, som det dre­jer sig om.«

Fan­ta­si­løs­hed

Men har du kend­skab til, at det tid­li­ge­re er lyk­ke­des at la­ve den slags af­ta­ler om til­ba­ge­sen­del­se af asylan­sø­ge­re til lej­re i lan­de, hvor der i for­vej­en er mil­li­o­ner af flygt­nin­ge?

»Nej, men ind­til for et halvt år si­den kun­ne man hel­ler ik­ke fo­re­stil­le sig, at den re­gi­stre­rings­af­gift, man ind­før­te i 1924, kun­ne sa­et­tes ned i pro­cent. Fan­ta­si­løs­he­den hos Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et harv ae ret ut­ro­ligt ud­bredt i år­ti­er. Og det er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at det er så sva­ert at hånd­te­re den mi­gra­tions­kri­se, vi står over­for.«

Når det for EU-lan­de hidtil har va­e­ret umu­ligt ind­gå den slags af­ta­ler om til­ba­ge­sen­del­se, kun­ne det så va­e­re, for­di man i lan­de som Li­ba­non, Tyr­ki­et og Jor­dan me­ner, at man har nok at se til, og at an­dre lan­de og­så bør ta­ge et an­svar? »Nu er det sådan, at 95 pro­cent af ver­dens flygt­nin­ge bli­ver hjul­pet i na­er­om­rå­der­ne, så der er ta­le om en mar­gi­nal for­ø­gel­se af, hvor man­ge der skal hja­el­pes i na­er­om­rå­der­ne.« Men hvis de si­ger nej?

»Man kun­ne ka­e­de den ud­vik­lings­bi­stand, som Dan­mark yder, sam­men med løs­nin­gen af nog­le af pro­ble­mer­ne. Ho­vedår­sa­gen

Fan­ta­si­løs­he­den hos Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har va­e­ret ut­ro­ligt ud­bredt i år­ti­er. Og det er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at det er så sva­ert at hånd­te­re den mi­gra­tions­kri­se, vi står over­for Si­mon Emil Am­mitzbøll

til, at der al­drig er ble­vet la­vet den ty­pe af­ta­ler, er, at der al­drig er ta­get et se­ri­øst ini­ti­a­tiv fra dansk si­de,« si­ger Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Li­be­ral Al­li­an­ces par­ti­le­der, An­ders Samu­el­sen, til­fø­jer, at man vil­le ha­ve en helt an­den si­tu­a­tion, hvis al­le ve­st­li­ge lan­de sy­ste­ma­tisk fi­nan­si­e­re­de så­dan­ne lej­re.

Men er der ik­ke ut­ro­ligt man­ge hvis’er i je­res ud­la­en­din­gepo­li­tik? Den står og fal­der med, at man kan ind­gå af­ta­ler, som man ik­ke hidtil har kun­net ind­gå, og at dis­se lej­re bli­ver op­ret­tet og in­ter­na­tio­nalt fi­nan­si­e­ret ...

»Men det er der­for, vi er i po­li­tik. For at ta­ge hånd om dis­se hvis’er,« fast­slår par­ti­le­de­ren.

Vil bry­de reg­ler­ne

Li­be­ral Al­li­an­ce øn­sker at re­vi­de­re den in­ter­na­tio­na­le flygt­nin­ge­kon­ven­tion, så asyl­sø­ge­re ik­ke kan kom­me til Dan­mark i no­get na­ev­ne­va­er­digt om­fang.

Kon­ven­tio­nen med­fø­rer blandt an­det, at mil­li­o­ner af sy­re­re fra det bor­ger­krigs h aer ge­deland har mu­lig­hed for at flyg­te til de na­bo­lan­de,

som har un­der­skre­vet kon­ven­tio­nen, der stam­mer fra An­den Ver­denskrig. Ind­til det en­gang om man­ge år må­ske vil lyk­kes at ind­le­de en pro­ces hen imod en re­vi­sion af flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen, me­ner Li­be­ral Al­li­an­ce, at Dan­mark med åben pan­de skal bry­de den ved at na­eg­te flygt­nin­ge mu­lig­hed for at sø­ge asyl i Dan­mark.

Er det ik­ke et nyt rets­prin­cip, at Dan­mark på ud­valg­te om­rå­der skal la­de va­e­re med at over­hol­de FN-kon­ven­tio­ner?

»Det er der in­gen tvivl om. Men vi er nødt til at er­ken­de, at vi le­ver i ek­stra­or­di­na­e­re ti­der, hvor der er et me­get stort pres på Eu­ro­pa. Det her er og­så et moralsk spørgs­mål. Med den me­to­de, som vi har i dag, hja­el­per vi en lil­le eli­te blandt flygt­nin­ge­ne. Vi kan for de sam­me pen­ge hja­el­pe langt fle­re men­ne­sker i na­er­om­rå­der­ne. Så vi er det par­ti, der står på hu­ma­nis­mens grund, for vi hja­el­per fle­re flygt­nin­ge end al­le hyk­ler­ne,« si­ger Li­be­ral Al­li­an­ces ud la­en d in­ge ord­fø­rer, Si­mon Emil Am­mitzbøll.

»Vi er nødt til at er­ken­de, at vi le­ver i ek­stra­or­di­na­e­re ti­der, hvor der er et me­get stort pres på Eu­ro­pa. Med den me­to­de, vi har i dag, hja­el­per vi kun en lil­le eli­te blandt flygt­nin­ge­ne,« me­ner Li­be­ral Al­li­an­ces ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Si­mon Emil Am­mitzbøll (i mid­ten), der sam­men med blandt an­dre par­ti­le­der An­ders Samu­el­sen (th.)og af­bu­reau­kra­ti­se­rings­ord­fø­rer Hen­rik Da­hl (tv.) er med på Li­be­ral Al­li­an­ces som­mer­grup­pe­mø­de. FOTO: JENS ASTRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.