’Jeg fø­ler mig me­re si

BT - - NYHEDER -

tred­je ri­ge­ste, Co­l­o­p­last-mil­li­ar­da­e­ren Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen og hans hu­stru Ger­da - var i marts 2015 ud­sat for et an­det sa­er­de­les groft hjem­me­rø­ve­ri.

Ved den lej­lig­hed kom den 35-åri­ge ger­nings­mand, der var kla­edt som en ninja-kri­ger i sort fra top til tå, ind i vil­la­en ved at smadre en ru­de, og be­va­eb­net med en pi­stol kom­man­de­re­de han det ae­l­dre ae­g­te­par ned på gul­vet.

Der­ef­ter blev Ni­els Pe­ter Lou­isHan­sen tvun­get til at åb­ne sin pc, gå på net­ban­ken og på ste­det over­fø­re 2,5 mil­li­o­ner kroner, in­den hjem­me­rø­ve­ren for­svandt i mør­ket.

Ger­nings­man­den blev dog iden­ti­fi­ce­ret og an­holdt få ti­mer se­ne­re, idet over­førs­len af det sto­re pen­ge­be­løb var til hans egen pri­va­te kon­to.

Men selv om en hjem­me­rø­ver som i det­te til­fa­el­de - bli­ver an­holdt og ef­ter­føl­gen­de idømt fle­re års fa­engsel, be­ty­der det ik­ke, at fryg­ten for en gen­ta­gel­se for­svin­der.

Med de me­get ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser gan­ske ta­et på har Kar­sten Ree der­for følt sig nødsa­get til at ta­ge si­ne for­holds­reg­ler. I dag er hans vil­la for­sy­net med om­fat­ten­de sik­ker­heds­in­stal­la­tio­ner.

»Jeg har forskan­set mig bag stå­l­dø­re, og hvis der kom­mer no­gen ind, så får de et skud med jagt­ge­va­e­ret. Men helt tryg er jeg ik­ke, og Jan­ni er her al­drig ale­ne,« si­ger Kar­sten Ree med hen­tyd­ning til ko­nen Jan­ni Ree.

»Jeg går ik­ke og er ban­ge, men jeg har en fø­lel­se af af­magt over for det po­li­ti­ske sy­stem, der ik­ke ta­ger det her al­vor­ligt. Hvis man er po­li­ti­ker, kan man få be­skyt­tel­se af PET, men det er ik­ke lov­ligt at an­sa­et­te be­va­eb­ne­de vag­ter, selv om man selv be­ta­ler. I Dan­mark har man be­slut­tet, at det er po­li­ti­et, der skal stå for sik­ker­he­den, og po­li­ti­et har me­re travlt med at sid­de i de­res fo­to­vog­ne. Det er fryg­te­ligt, at man skal ta­ge til Ke­nya for at fø­le sig sik­ker.« »Ja, det gør jeg fak­tisk.« Vil ha­ve en pi­stol

»Ja, man kan jo be­gyn­de med at smi­de de men­ne­sker ud af lan­det, som ik­ke har an­det at la­ve end at stja­e­le. Og så skal det va­e­re nem­me­re at få en vå­ben­til­la­del­se. Det bur­de va­e­re mu­ligt for en per­son som mig at ha­ve en pi­stol, jeg kan bru­ge til at for­sva­re mig selv i mit eget hjem. Det kun­ne jeg godt ta­en­ke mig.«

For få da­ge si­den op­le­ve­de Jan­ni Ree no­get, som gjor­de hen­de me­get ban­ge: Da hun en sen af­ten var ude at luf­te si­ne hunde på Strand­vej­en ta­et på hjem­met, kom en bil kø­ren­de gan­ske lang­somt og må­l­ret­tet hen mod hen­de med sluk­ke­de lyg­ter.

»Hel­dig­vis kom der en mod­kø­ren­de bil, der ly­ser den an­den bil op, så jeg kan se de to ma­end de­r­in­de. De lig­ne­de be­stemt ik­ke no­gen, der var fa­ret vild,« si­ger Jan­ni Ree.

Hvad de to ma­ends hen­sig­ter var er uvist, men hun fryg­ter, at de vil­le hen­de no­get ondt. Episo­den il­lu­stre­rer den frygt, hun som ko­ne til en af lan­dets ri­ge­ste ma­end le­ver med.

En frygt, som de­les af an­dre vel­ha­ve­re.

»Man ta­ler me­get om, hvor­dan man kan sik­re sig, for man hø­rer jo man­ge ting. Det kan va­e­re, det en­der li­ge­som i USA, hvor man har de her ga­te­de com­mu­ni­ties (bo­lig­om­rå­der der er heg­net ind og be­vo­get. si­ger Jan­ni Ree.

Ef­ter den ube­ha­ge­li­ge epi­so­de for gan­ske ny­lig luf­ter hun ik­ke la­en­ge­re hund­e­ne ale­ne sent om af­te­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.