Trump amok... igen igen igen

BT - - NYHEDER -

KONTROVERSIELT kan sy­nes langt ude på over­dre­vet.

Tid­li­ge­re på som­me­ren, un­der en af si­ne ta­ler for­an til­ha­en­ge­re, kom han med en tve­ty­dig ud­ta­lel­se, som man­ge po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re har tol­ket som en op­for­dring til at sky­de hans mod­kan­di­dat.

Do­nald Trump sag­de ved den lej­lig­hed:

»Hvis Hil­lary får lov til at va­el­ge hø­jeste­rets­dom­mer­ne, er der in­tet, I kan gø­re. Og dog... til til­ha­en­ger­ne af Second Amend­ment (ret­ten til at ba­e­re vå­ben, red.) er der må­ske...,« lød det kryp­tisk fra ta­ler­sto­len. Støt­ten svin­der Trump har de se­ne­ste uger vakt op­sigt med sin ra­ek­ke af sta­er­kt kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser. Her­un­der oven­na­evn­te.

Det har få­et støt­ten til ham til at fal­de i de vig­ti­ge sving­s­ta­ter, hvor det of­te bli­ver af­gjort, hvem der vin­der pra­esi­dentval­get.

I en ny me­nings­må­ling, la­vet for tv-sta­tio­nen NBC og avi­sen Wall Stre­et Jour­nal, ud­byg­ger el­ler fast­hol­der Cl­in­ton sin fø­ring i fi­re an­dre sving­s­ta­ter.

I Col­ora­do og Vir­gi­nia er hun langt over ti pro­cent­po­int for­an Trump. Og­så i Fl­o­ri­da har hun en so­lid fø­ring med 44 pro­cent mod 39 til Trump.

Og i North Ca­ro­li­na har Cl­in­ton i lø­bet af den se­ne­ste må­ned øget sin fø­ring fra seks til nu ni pro­cent­po­int, så hun nu lig­ger til at få 48 pro­cent af stem­mer­ne mod 39 pro­cent til Trump.

Det kom­men­de pra­esi­dentvalg i USA af­hol­des tirs­dag den 8. novem­ber. Hvis Hil­lary Cl­in­ton ik­ke en­gang kan til­freds­stil­le sin mand, hvor­for tror hun så, hun kan til­freds­stil­le Ame­ri­ka? Jeg vil byg­ge en stor mur og der er in­gen, der byg­ger mu­re bed­re end mig - stol på det. Jeg byg­ger en stor, stor mur på vo­res gra­en­se mod syd, og jeg får Me­xi­co til at be­ta­le den. Ma­erk jer mi­ne ord

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.