T kna­ek­ke’

BT - - NYHEDER -

nes nej til at af­skaf­fe rets­for­be­hol­det.

»Hver gang der bli­ver ta­get en fol­ke­lig be­slut­ning, som går mag­te­li­ten imod, så ned­gør mag­te­li­ten den be­slut­ning, og det ska­ber så end­nu me­re po­li­ti­ker­le­de. Det er en ond spiral, og så fortje­ner vi vir­ke­lig at bli­ve sat på po­r­ten,« si­ger hun.

Og­så de le­den­de EU-po­li­ti­ke­res re­ak­tion på bri­ter­nes fol­ke­af­stem­ning pu­ster til et had mod de etab­le­re­de po­li­ti­ke­re i de eu­ro­pa­ei­ske be­folk­nin­ger, her­un­der den dan­ske, me­ner Pia Kja­ers­gaard. Selv­høj­ti­de­lig­hed i gl­a­s­pa­lad­set »Jeg har sim­pelt­hen va­e­ret op­rørt, når jeg ser, hvad de har sagt i EU-Par­la­men­tet. Der er den her for­døm­mel­se af fol­ket, og bri­ter­ne bli­ver na­er­mest iret­te­sat. De skal skam­me sig, og sik­ke nog­le pro­ble­mer de har ro­det sig ud i, bli­ver der sagt. Alt­så, jeg får na­er­mest gå­se­hud. Det er jo dybt rysten­de, at man kan va­e­re så ned­la­den­de,« si­ger Fol­ke­tin­gets for­mand.

»Jeg har va­e­ret i Bruxel­les et par gan­ge, og jeg må ba­re si­ge, at kval­men sti­ger. Jeg kan slet ik­ke ac­cep­te­re det. Selv­høj­ti­de­li­ge folk, der van­drer frem og til­ba­ge i gl­a­s­pa­lad­set der­ne­de – fuld­sta­en­dig li­geg­la­de med det folk, de bur­de re­pra­e­sen­te­re. EU er vir­ke­lig et ka­em­pe, ka­em­pe pro­blem, sy­nes jeg, hvor magt­be­ga­er­li­ge po­li­ti­ke­re i alt for høj grad har ta­get te­ten, og det skal vir­ke­lig rul­les til­ba­ge til den op­rin­de­li­ge tan­ke,« si­ger hun. Et tab af de­mo­kra­ti­et Mens de fol­ke­li­ge pro­te­ster i før­ste om­gang har få­et den kon­se­kvens, at va­el­ger­ne har veks­let de­res util­freds­hed og vre­de til en stem­me imod det etab­le­re­de – de gam­le par­ti­er og EU – fryg­ter Kja­ers­gaard, at det kan en­de med det, hun be­trag­ter som langt va­er­re, nem­lig at folk hol­der op med at stem­me og i ste­det ’ven­der de­mo­kra­ti­et ryg­gen’.

»Jeg er me­get be­kym­ret for det. Man ser i man­ge lan­de, at stem­me­pro­cen­ten ik­ke er så høj, og det sy­nes jeg, vi og­så skal ta­ge al­vor­ligt i Dan­mark. For på la­en­ge­re sigt kan det be­ty­de et tab af de­mo­kra­ti­et, at man ik­ke går hen og stem­mer. At man ik­ke gi­der, for­di man ik­ke sy­nes, at det hja­el­per no­get. Det må ik­ke ske, for det er me­get va­er­di­fuldt, at man­ge men­ne­sker går hen og stem­mer. Men jeg kan vir­ke­lig ma­er­ke den af­magt, som folk fø­ler, og der­for er jeg nervøs for, at folk kun­ne re­a­ge­re på den må­de,« si­ger Kja­ers­gaard:

»Jeg ta­en­ker ik­ke på, at man sa­et­ter dik­ta­tur ind i ste­det for. Men de­mo­kra­ti­et er og­så at en­ga­ge­re folk. At få folk til at fø­le, at de er en del af det, og at de har en me­get stor med­be­stem­mel­se.« Fle­re fol­ke­af­stem­nin­ger Ne­top der­for tror Pia Kja­ers­gaard, at en af løs­nin­ger­ne – bå­de på det, hun kal­der for et ’kna­ek­ket Dan­mark’, og på hen­des frygt for fal­den­de del­ta­gel­se i de­mo­kra­ti­et – er, at langt fle­re spørgs­mål end i dag bli­ver sendt til fol­ke­af­stem­ning.

»Det vil­le va­e­re en yderst god idé, for det vil­le va­e­re med til at en­ga­ge­re folk. I dag gør man det kun, når det er ab­so­lut nød­ven­digt, og man ik­ke kan kom­me uden om det, men det sen­der et sig­nal om, at man ik­ke tør over­la­de no­get til be­folk­nin­gen,« si­ger Pia Kja­ers­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.