MAND ANGRIBER TOGPASSAGERER I SCHWEIZ

BT - - NYHEDER -

SCHWEIZ Mindst seks per­so­ner er sår­et, ef­ter en mand lør­dag ef­ter­mid­dag dansk tid er gå­et til an­greb på pas­sa­ge­rer i et tog i Schweiz, op­ly­ser po­li­ti­et i re­gio­nen St. Gal­len. Den ene af de sår­e­de er iføl­ge myn­dig­he­der­ne et seksår­igt barn.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at den for­mode­de ger­nings­mand er en 27-årig schweizer. Han gik til an­greb med en kniv og med brand­ba­re va­e­sker. Han er selv ble­vet sår­et un­der an­gre­bet.

»Iføl­ge de op­lys­nin­ger vi har på nu­va­e­ren­de tids­punkt, ha­eld­te den 27-åri­ge mand en brand­bar va­e­ske ud i to­get. Han var des­u­den be­va­eb­net med mindst én kniv. Va­e­sken an­ta­end­te,« skri­ver po­li­ti­et i en med­del­el­se iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Blandt ska­der­ne er der­for bå­de brandsår og kniv­stik, op­ly­ser po­li­ti­et. Ken­der ik­ke mo­ti­vet An­gre­bet fandt sted, mens to­get kør­te mel­lem Bu­chs og Sen­nwald langs Schweiz’ øst­li­ge gra­en­se til Lie­ch­tenste­in.

Iføl­ge fle­re schweizi­ske me­di­er op­ly­ser po­li­ti­et, at de øv­ri­ge of­re er et 6-årigt barn, en 17-årig og en 50-årig mand, samt tre kvin­der på 17, 34 og 43 år. De er nu bragt til be­hand­ling på for­skel­li­ge ho­spi­ta­ler, skri­ver me­di­et.

Bå­de am­bu­lan­cer og red­nings­he­li­kop­te­re er iføl­ge den schweizi­ske tv-sta­tion SFR ble­vet brugt til at hja­el­pe de sår­e­de til be­hand­ling.

Ankla­ge­myn­dig­he­den i St. Gal­len-re­gio­nen har nu åb­net en sag mod den 27-åri­ge. Det står end­nu ik­ke klart, hvad man­dens mo­tiv for an­gre­bet var, op­ly­ser po­li­ti­et til AFP.

Iføl­ge po­li­tiets pres­se­med­del­el­se skab­te il­den i den an­ta­end­te tog­vogn ska­der for op imod 92.000 eu­ro - sva­ren­de til om­kring 684.000 kroner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.