Vi­va El Com­man­dan­te!

Cu­bas tid­li­ge­re pra­esi­dent Fi­del Ca­stro fyld­te 90 år i går. Det blev fejret ver­den over – og­så i Dan­mark Der var ik­ke me­get cu­bansk over regn­vej­ret el­ler Søn­der­mar­ken i Val­by, da Fi­del Ca­stros 90-års fød­sels­dag blev fejret i går. Det vå­de vejr af­holdt dog

BT - - NYHEDER - An­dreas B. Hou­gaard | ahou@bt.dk

Som ved en­hver an­den fød­sels­dags­fest var der ha­engt flag op, plan­lagt fest­le­ge og be­stilt ka­ge, der skul­le sik­re det go­de hu­mør blandt de ca. 100 frem­mød­te. Mod­sat al­min­de­li­ge fød­sels­dags­fe­ster blev det he­le dog skudt i gang med en ly­kønsk­ning til en fra­va­e­ren­de fødselar og et kam­pråb mod USA.

Dansk-Cu­bansk Fore­ning stod bag ar­ran­ge­men­tet, der var me­re end blot en hyl­dest.

»Vi mø­des for at fejre en ae­l­dre mands fød­sels­dag. Så øn­sker vi og­så at be­nyt­te Fi­dels fød­sels­dag til at sa­et­te fo­kus på vo­res so­li­da­ri­tet med Cu­ba og på, at USA trods Oba­mas løf­ter sta­dig­va­ek har en blo­ka­de mod Cu­ba, som vi kra­e­ver op­ha­e­vet,« sag­de for­e­nin­gens for­mand Sven-Erik Si­mon­sen.

Selv­om den ve­nezu­elan­ske am­bas­sa­dør, der skul­le ha­ve holdt en ta­le, af­ly­ste i sid­ste øje­blik, og op­bud­det ik­ke nå­e­de op på de 200 men­ne­sker, som for­man­den hav­de for­ven­tet, var han til­freds.

Fi­del Ca­stros 90-års fød­sels­dag blev i går mar­ke­ret i stør­re el­ler min­dre grad ver­den over. I hjem­lan­det Cu­ba, hvor han fun­ge­re­de som pre­mi­er­mi­ni­ster og pra­esi­dent i sam­let 49 år, gik det dog ik­ke stil­le for sig, da ’El Com­man­dan­te’ blev ae­ret med fyr­va­er­ke­ri, kon­cer­ter og ga­de­fe­ster. Re­vo­lu­tio­nens mand 1952 blev året, hvor den den­gang 26-åri­ge Ca­stro dan­ne­de den re­ak­tio­na­e­re grup­pe Be­va­e­gel­sen. Grup­pens mål var at va­el­te den da­va­e­ren­de pra­esi­dent, ge­ne­ral Ful­gen­cio Ba­ti­s­ta, som hav­de over­ta­get mag­ten i Cu­ba ved et mi­li­ta­er­kup sam­me år.

Kun fem år for­in­den hav­de Ca­stro un­der sin stu­di­e­tid meldt sig ind i det ven­stre­o­ri­en­te­re­de par­ti Par­ti­do Or­to­doxo.

Ef­ter et mis­lyk­ket for­søg på at stja­e­le vå­ben fra en mi­li­ta­er­ba­se, to år i fa­engsel og et en­kelt i ek­sil ind­led­te han og den om­døb­te 26. juli-be­va­e­gel­sen en gu­e­ril­la­krig mod Ba­ti­s­ta-sty­ret i 1957.

2. fe­bru­ar 1959 lyk­ke­des det Fi­del Ca­stro og hans støt­ter at over­ta­ge ho­ved­sta­den, Ha­va­na, og der­med var den cu­ban­ske re­vo­lu­tion en re­a­li­tet. Kort her­ef­ter til­t­rå­d­te Fi­del Ca­stro som lan­dets pre­mi­er­mi­ni­ster. HA­VA­NA

Fra 2. de­cem­ber 1976 kun­ne han til­fø­je tit­len som pra­esi­dent for Cu­ba, og han end­te med at be­stri­de beg­ge em­be­der ind­til 24. fe­bru­ar 2008, hvor han over­drog po­sten til sin bror Raúl Ca­stro pga. et skran­ten­de hel­bred. Men­ne­ske­ret­tig­he­der Fi­del Ca­stro var med til at ska­be et om­fat­ten­de sy­ge­hus­va­e­sen i Cu­ba, li­ge­som han og­så gen­nem­før­te kampag­ner, der la­er­te cu­ba­ne­re at la­e­se og skri­ve.

Al­li­ge­vel bli­ver han af man­ge an­set som en dik­ta­tor, der

FOTO: BAX LINDHARDT, REU­TERS

Søn­der­mar­ken i Val­by (tv.) hav­de om­kring 100 ga­e­ster ved fejrin­gen af Fi­del Ca­stros 90 års fød­sels­dag – i Ha­va­na (th.) så det no­get an­der­le­des ud.

»Vi­va Cu­ba! Til­lyk­ke, Fi­del! Ned med USA’s blo­ka­der!« Sådan lød det fra ta­ler­sto­len, da for­man­den af Dansk-Cu­bansk Fore­ning, Sven-Erik Si­mon­sen, ind­led­te gårs­da­gens fejring af Fi­del Ca­stro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.