Tand­la­e­ger i priskrig

BT - - NYHEDER -

DAN­SKE KRONER Jeg sy­nes na­tur­lig­vis, at det er bed­re, at dan­ske­re be­hand­les i Dan­mark, hvor pa­tient­sik­ker­he­den er stør­re, for­di de er om­fat­tet af det dan­ske er­stat­nings­sy­stem en po­r­cela­enskro­ne for 2.550 kr. En be­hand­ling, der i Un­garn ko­ster 2.000 kr. gen­nem tan­drej­ser.dk.

Tu­ren i tand­la­e­ge­sto­len er el­lers for man­ge ik­ke ba­re for­bun­det med tand­la­e­ge­s­kra­ek, men og­så skra­ek for den regning, der bag­ef­ter ry­ger ind i po­st­kas­sen. Pri­ser­ne for plast­fyld­nin­ger, po­r­cela­enskro­ner og rod­be­hand­lin­ger har va­e­ret så hø­je, at der i kro­ge­ne er ble­vet hvi­sket om di­rek­te kar­tel­dan­nel­se. Men de se­ne­re år har dan­ske tand­la­e­ger for al­vor få­et kon­kur­ren­ce. Først af uden­land­ske tand­la­e­ger og se­ne­re af dan­ske ka­e­de­kli­nik­ker, der har spredt sig over he­le lan­det.

Hos Dansk Tand­la­e­ge­for­e­ning har man no­te­ret sig den ud­vik­ling.

»Der er helt klart kom­met an­dre spil­le­re ind på det dan­ske mar­ked, som har spe­ci­a­li­se­ret sig i at la­ve den ty­pe be­hand­lin­ger, som folk før rej­ste til ud­lan­det for at få la­vet, til en kon­kur­ren­ce­dyg­tig pris. Jeg sy­nes na­tur­lig­vis, at det er bed­re, at dan­ske­re be­hand­les i Dan­mark, hvor pa­tient­sik­ker­he­den er stør­re, for­di de er om­fat­tet af det dan­ske er­stat­nings­sy­stem,« si­ger Fred­die Slo­t­hLis­b­jerg, for­mand for Tand­la­e­ge­for­e­nin­gen og tandlaege i Kol­ding.

Han for­kla­rer pris­dyk­ket med, at nog­le af kli­nik­ker­ne har spe­ci­a­li­se­ret sig i de sto­re be­hand­lin­ger og der­med er nå­et ned på en pris, som kan kon­kur­re­re med ud­lan­det. Den la­ve pris hen­tes iføl­ge for­man­den bl.a. ved, at man får frem­stil­let kro­ner­ne i ud­lan­det. Kon­kur­ren­cen er sva­er »En dansk frem­stil­let kro­ne vil va­e­re dy­re­re end den kro­ne, en dansk tandlaege får hjem fra Ki­na,« si­ger Fred­die Slo­th-Lis­b­jerg.

Godt Smil er en af de bil­li­ge­re ka­e­der, der, si­den den før­ste kli­nik åb­ne­de i 2008, har spredt sig i lan­det med me­re end 17 stor­kli­nik­ker. De får 3.000 nye pa­tien­ter hver må­ned og har pt. 130.000 fa­ste pa­tien­ter. Me­de­jer An­ders Bjer­re­gaard la­eg­ger dog ik­ke skjul på, at det dan­ske tand­la­e­ge­mar­ked var sva­ert at kom­me ind på.

»Der er så me­get po­li­tik i tand­la­e­ge­bran­chen, som gør, at vi f.eks. ik­ke selv kan be­stem­me, hvor la­ve vo­res pri­ser skal va­e­re,« si­ger han.

For ek­sem­pel kan man ik­ke ba­re til­by­de gra­tis tandlaege-tjek til nye kun­der, hvis man sam­ti­dig vil va­e­re med­lem af Dansk Tand­la­e­ge­for­e­ning.

»Det gjor­de det sva­ert at kom­me igen­nem med vo­res kon­cept, for­di der fra bran­chens si­de er me­get fo­kus på at hol­de de små tand­la­e­ge­kli­nik­ker i li­ve, og det går ud over kon­kur­ren­cen,« si­ger han. Ka­e­der får bed­re be­tin­gel­ser Isa­er de se­ne­ste tre år er der dog ble­vet bed­re plads til ka­e­de­bu­tik­ker­ne, som på grund af stor­drifts­for­de­le kan til­by­de en bed­re pris.

»Det si­ger sig selv, at når fle­re tand­la­e­ger de­les om et ven­te­va­e­rel­se, en re­cep­tion osv., så bli­ver det bil­li­ge­re i sid­ste en­de,« si­ger han.

Godt Smil kan i kraft af de­res stør­rel­se og­så ha­ve egen­pro­duk­tion af po­r­cela­enskro­ner, som kun er 2-300 kr. dy­re­re end dem, man im­por­te­rer fra Ki­na. Der­med la­der de pa­tien­ten selv va­el­ge.

Kun­der i bik­sen er dog alt­af­gø­ren-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.