USAs vi­ce­pra­esi­dent kom­mer til Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

USAs vi­ce­pra­esi­dent Jo­seph Bi­den, vil be­sø­ge Tyr­ki­et 24. au­gust, op­ly­ser lan­dets pre­mi­er­mi­ni­ster, Bi­na­li Yil­drim.

Det vil ske på et tids­punkt, hvor for­hol­det til de Na­to-al­li­e­re­de i Eu­ro­pa og USA er va­er­re end i man­ge år.

Tyr­ki­et har kra­e­vet, at USA ud­le­ve­rer Fet­hul­lah Gü­len. Den tyr­ki­ske re­ge­ring an­kla­ger ham for at stå bag sid­ste må­neds fejl­slag­ne mi­li­ta­er­kup.

Yil­drim si­ger, at USA nu har vist sig me­re lyd­hør over for at ud­le­ve­re Gü­len til Tyr­ki­et.

Gü­len var tid­li­ge­re pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gans na­er­me­ste al­li­e­re­de, men for­hol­det mel­lem de to brød sam­men for få år si­den. Gü­len har fun­ge­ret som spi­ri­tu­el vej­le­der for man­ge tyr­ke­re.

Men ef­ter kup­for­sø­get i sid­ste må­ned er der ble­vet slå­et hårdt ned på til­ha­en­ge­re af Gü­len.

Yil­drim forta­el­ler de tyr­ki­ske jour­na­li­ster, at 81.494 dom­me­re, sol­da­ter, tje­ne­ste­ma­end og an­dre er ble­vet sus­pen­de­ret fra de­res job si­den 15. juli.

EU-lan­de­ne og USA har an­kla­get Er­do­gan for un­der da­ek­ke af mi­li­ta­er­kup­pet at va­e­re i gang med at ud­ren­se mod­stan­de­re, så han kan be­fa­e­ste sin po­si­tion som Tyr­ki­ets ube­strid­te le­der.

Der blev fra Na­to-lan­de­ne set me­get ska­evt til, at Er­do­gan tid­li­ge­re på ugen be­søg­te »Min ven« pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin og lo­ve­de et nyt og ud­byg­get sam­ar­bej­de mel­lem Tyr­ki­et og Rusland.

Det sker på et tids­punkt, hvor EU og USA op­ret­hol­der sank­tio­ner over for Rusland på grund af lan­dets ag­gres­si­ve mi­li­ta­e­re ad­fa­erd i Ukrai­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.