Ti nor­ske gravi­de kvin­der er smit­tet med zi­ka

BT - - NYHEDER -

I Nor­ge har ti gravi­de kvin­der få­et be­kra­ef­tet, at de er smit­tet med zi­kavirus, op­ly­ser Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet (FHI). Det skri­ver det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

At bli­ve te­stet po­si­tiv for zi­ka kan iføl­ge sund­hedsmyn­dig­he­der in­de­ba­e­re ri­si­ko for al­vor­li­ge foster­ska­der.

De smit­te­de kvin­der bli­ver nu fulgt ta­et af FHI, der sta­dig ar­bej­der på at opkla­re, om de er ble­vet smit­tet før el­ler un­der de­res gravi­di­tet. Det skri­ver den nor­ske avis VG. 70.000 med­lem­mer, na­e­sten li­ge så man­ge som Front Na­tio­nal, og en halv mil­li­on abon­ne­rer på nyheds­bre­vet fra en an­den dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tion, ’30 mil­li­ons d’Amis’.

Et ap­pe­titva­ek­ken­de seg­ment, som Frank­rigs rød­grøn­ne par­ti­er imid­ler­tid og­så bej­ler til. Så det er med at klø på. Der er ba­re et pro­blem: Tvangs­fod­ring af ga­es Man­ge af Front Na­tio­nals tra­di­tio­nel­le ker­ne­va­el­ge­re in­ter­es­se­rer sig må­ske nok for dyr – men det er som jagt­byt­te og i for­bin­del­se med den i par­tiets syd­fran­ske høj­borg po­pu­la­e­re fol­ke­for­nø­jel­se ty­re­fa­egt­ning.

Det høj­re­ra­di­ka­le ma­ga­sin Mi­nu­te min­de­de ef­ter ud­na­ev­nel­sen af Sop­hie Mor­tel som le­der af Bel­laudAr­gos-or­ga­ni­sa­tio­nen om, hvor­dan det nu­va­e­ren­de eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem i 2004 gik til valg un­der pa­ro­len: »Lad os red­de jag­ten, før det er for sent.«

FHI har i alt re­gi­stre­ret 30 per­so­ner i Nor­ge med zi­kavirus. I alt er 499 ble­vet te­stet.

Myg­gen, der spre­der zi­kavirus­set, fin­des så vidt vi­des ik­ke i Nor­ge.

An­dre ste­der i ver­den ka­em­per sund­hedsmyn­dig­he­der en kamp for at be­gra­en­se smit­ten. Tid­li­ge­re i au­gust har de nor­ske myn­dig­he­der der­for fra­rå­det gravi­de at rej­se til den ame­ri­kan­ske by Mi­a­mi på grund af fa­ren for at bli­ve smit­tet der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.