SF vil genop­ret­te mil­jø­et med land­brugs­pen­ge

BT - - NYHEDER -

Rent drik­ke­vand i ha­ner­ne, min­dre iltsvind i fjor­de og hav­om­rå­der og en for­mind­skel­se i ud­s­lip­pet af driv­hus­gas­ser ko­ster pen­ge. Men det er en regning, land­bru­get skal be­ta­le, ly­der det fra SF iføl­ge In­for­ma­tion.

På SFs som­mer­grup­pe­mø­de vil par­ti­et pra­e­sen­te­re en så­kaldt grøn genop­ret­nings­pak­ke, som de na­e­ste fem år af­sa­et­ter 1,1 mil­li­ard kroner til op­ga­ven.

Ini­ti­a­ti­vet kom­mer i kølvan­det på re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke, der iføl­ge SF-for­mand Pia Ol­sen Dyhr har ef­ter­ladt en »so­lid regning« til mil­jø­et og skat­tey­der­ne.

»Jeg me­ner, at foru­re­ne­ren og land­bru­get selv bør be­ta­le reg­nin­gen,« si­ger Pia Ol­sen Dyhr til In­for­ma­tion.

»Men vi har åben­bart en re­ge­ring, som i si­ne skå­l­ta­ler er op­ta­get af per­son­ligt an­svar og af at pas­se på dan­sker­nes pen­ge, men la­der hånt om si­ne prin­cip­per, når det kom­mer til land­bru­get,« si­ger hun vi­de­re.

Pen­ge­ne skal tek­nisk fin­des ved at re­du­ce­re den di­rek­te land­brugs­støt­te - hektar­støt­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.