DR skal la­e­re at be­gra­en­se sig selv

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

IMANGE ÅR le­ve­de stats­ra­dio­fo­ni­en - det se­ne­re DR - og den frie, pri­va­te pres­se i et an­strengt, men dog tå­le­ligt for­hold. Man kan må­ske end­da si­ge, at de le­ve­de godt af hin­an­den. Avi­ser­ne ud­gav avi­ser, og DR la­ve­de ra­dio og si­den tv. DR skrev avi­ser­nes nyhe­der af og brag­te dem i Ra­dio­a­vi­sen i lø­bet af da­gen, og om af­te­nen put­te­de TV Avi­sen så bil­le­der på de sam­me hi­sto­ri­er. Avi­ser­ne, her­un­der BT, brag­te mas­ser af nyhe­der om de men­ne­sker, som DR var med til at gø­re kend­te. ’Så du tv i af­tes?: Her er XX i dag’ , er da en over­skift, man har set et par gan­ge. Den gen­si­di­ge respekt mel­lem DR og avi­ser­ne var må­ske ik­ke stor, men rol­ler­ne var klart de­fi­ne­re­de. SÅDAN ER DET ik­ke la­en­ge­re, og det skyl­des den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling. I dag ka­em­per al­le me­di­er - dan­ske så­vel som uden­land­ske - en hård kamp på den sam­me bre­de, di­gi­ta­le mo­tor­vej. DR har op­byg­get en hjem­mesi­de, der på al­le til­ga­en­ge­li­ge plat­for­me til­by­der tekst­nyhe­der. Of­te ser­ve­ret gan­ske tabloidt. Det er i sa­gens na­tur gra­tis at gå på dr.dk, for­di vi al­le be­ta­ler li­cens. Men det er li­ge så na­tur­ligt, at det ska­ber pro­ble­mer for de pri­va­te me­di­er. Prin­ta­vi­ser­ne er på re­tur, og de fle­ste dan­ske­re får de­res nyhe­der di­gi­talt. Men til for­skel fra DR skal avi­ser­ne alt­så - for at kun­ne løn­ne de­res jour­na­li­ster - ha­ve ind­ta­eg­ter fra an­non­cer el­ler abon­ne­ment­er. DR SI­GER, AT de­res enor­me sats­ning på net­tet, her­un­der at re­k­rut­te­re avi­ser­nes dyg­ti­ge tabloi­de jour­na­li­ster og for­si­de­re­dak­tø­rer til en va­e­sent­lig hø­je­re løn, ik­ke er et pro­blem for avi­ser­nes ind­ta­eg­ter. Jo, selv­føl­ge­lig er det et pro­blem. Når DR med 3,7 mil­li­ar­der i ryg­gen sat­ser på at til­tra­ek­ke den sam­le­de be­folk­ning til dr.dk, går det ud over isa­er mor­ge­na­vis-la­e­ser­nes vil­je til at be­ta­le for nyhe­der. På den an­den si­de er DRs di­lem­ma re­elt. Hvis li­cens­sy­ste­met skal op­ret­hol­des, er DR nødt til at få fat på de yn­gre se­e­re, lyt­te­re og bru­ge­re. Hvis DR får min­dre og min­dre be­tyd­ning for en stør­re og stør­re del af be­folk­nin­gen, en­der det med, at DR kun er re­le­vant for 20 pct. af be­folk­nin­gen. Og så vil der selv­føl­ge­lig ik­ke - hver­ken i be­folk­nin­gen el­ler po­li­tisk - va­e­re stem­ning for at op­ret­hol­de li­cen­sen. DR HAR IK­KE skyl­den for avi­ser­nes kri­se. Selv­føl­ge­lig ik­ke. Den er og­så selv­for­skyldt, for­di vi i for man­ge år har gi­vet nyhe­der­ne gra­tis va­ek på net­tet. Det pro­blem har al­ver­dens avi­ser. Men det er et pro­blem, at DR vok­ser Olav Skaa­ning An­der­sen, og vok­ser, mens avi­ser­ne kon­stant skal ska­e­re ned. Det er ik­ke sundt for et sam­fund, at så stor en del af me­di­er­ne (DR, TV2 og Ra­dio24­syv) er sty­ret af sta­ten. DRs le­del­se har selv­føl­ge­lig for­stå­et de po­li­ti­ske sig­na­ler. I for­å­ret for­søg­te de at kom­me spa­re­kra­ve­ne i for­kø­bet ved at sen­de Spor­ten, Vej­ret, Vi­den­skab og an­dre re­dak­tio­ner til Jyl­land. Det er ba­re ik­ke nok. Der er helt åben­bart brug for me­re gen­nem­gri­ben­de over­vej­el­ser og be­slut­nin­ger, der skal gi­ve tun­ge be­spa­rel­ser.

DRs le­del­se og be­sty­rel­se bør va­e­re åben over­for me­re grund­la­eg­gen­de dis­kus­sio­ner af DRs stør­rel­se og frem­tid

DER ER KUN ca. tre km i fug­le­flugts­linje mel­lem DRs Kon­cert­hus og Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Beg­ge kul­turin­sti­tu­tio­ner er vig­ti­ge, men og­så me­get dy­re i drift. Hvor­for er der ik­ke me­re sam­ar­bej­de in­den­for den klas­si­ske mu­sik, hvor man må­ske kun­ne ska­be sam­ar­bej­de mel­lem Det kon­ge­li­ge Ka­pel og DRs Sym­fo­ni­o­r­ke­ster? Er det nød­ven­digt, at TV2 og DR - to stat­se­je­de sel­ska­ber - beg­ge dri­ver dy­re re­gio­na­le me­di­e­hu­se man­ge ste­der i lan­det? Og er det nød­ven­digt, at DR skal ha­ve et så tabloidt dr.dk? DRs le­del­se og be­sty­rel­se bør va­e­re åben over­for me­re grund­la­eg­gen­de dis­kus­sio­ner af DRs stør­rel­se og frem­tid. Kun på den må­de kan de und­gå po­li­ti­ker­nes me­re el­ler min­dre til­fa­el­di­ge nedslagt­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.