DER ER TID NOK T

BT - - NYHEDER -

GØR-DET-SELV OL Hvad kan man nå på fem se­kun­der? Bun­de en stor fa­døl? Slå sit lands flag om skul­dre­ne og kys­se ka­e­re­sten? El­ler hvad med at ta­ge en sel­fie til evigt min­de? Fem se­kun­der er en evig­hed i OL­kon­ge­di­sci­pli­nen 100 me­ter-løb, og det er om­trent den tid, som

ver­dens hur­tig­ste mand Usain Bolt har ved mål­stre­gen, in­den jeg tøf­fer for­bi den­ne dag på Øster­bro Sta­dion. 9.58. Så hur­tigt har det ja­mai­can­ske fa­eno­men lø­bet en 100 me­ter på. Den tid sat­te han i 2009, men al­le­re­de året for­in­den ce­men­te­re­de han sig som en af at­le­tik­kens stør­ste stjer­ner ved OL i Bei­jing. Her sat­te han al­le kon­kur­ren­ter til va­egs, og det sam­me gjor­de han fi­re år ef­ter ved OL i Lon­don. I nat kan han ta­ge sin tred­je OL-guld­me­dal­je i 100 me­ter i Rio.

100 me­ter di­sci­pli­nen fød­tes som del af den hi­sto­ri­ske fem­kamp i old­ti­dens Gra­e­ken­land (bryd­ning, la­eng­despring, diskoskast, spy­d­kast og kort løb). Of­test fo­re­gik ‘kort løb’ ved, at del­ta­ger­ne sprin­te­de ca. 96 me­ter til en post, hvor­ef­ter de vend­te om og løb den sam­me di­stan­ce til­ba­ge. 192 me­ter i alt. Tyv­star­te­de man, blev det kvit­te­ret med et slag med et ris.

Ved det før­ste OL i 1896 var 100 me­ter-løb på pro­gram­met, og her kun­ne ame­ri­kan­ske Tho­mas Bur­ke la­de sig hyl­de som vin­der med en tid

Der er dem, som me­ner, at OL først for al­vor be­gyn­der med at­le­tik­kon­kur­ren­cer­ne. De kom­men­de 10 da­ge vil ver­dens øj­ne va­e­re ret­tet mod det olym­pi­ske sta­dion i Rio de Ja­neiro, hvor ma­end og kvin­der ka­em­per i de ae­d­le di­sci­pli­ner, som vi - om ik­ke an­det - ken­der fra idra­et­sti­mer­ne i fol­ke­sko­len.

For­men er vel ja­evnt god, og jeg har ik­ke si­den sko­le­da­ge­ne dyr­ket at­le­tik. Hvor me­get vil Usain Bolt di­stan­ce­re mig på 100 me­ter? Hvor langt kan jeg ka­ste en ham­mer? El­ler hvor hur­tigt fly­ver jeg over for­hin­drin­ger­ne? Frem mod OLs af­slut­ning vil jeg må­le mig med de bed­ste for:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.