Bil­li­ge ro­bot­klip­pe­re er ble­vet klart bed­re

BT - - NYHEDER -

Be­tje­ning og pro­gram­me­ring sker via et ta­sta­tur og et dis­play på over­si­den. En stor rød stopk­nap er de fle­ste ro­bot­klip­pe­res ’nød­brem­se’, og en sa­er­lig knap kom­man­de­rer ro­bot­ten hjem til op­lad­ning.

Før ro­bot­ten rul­ler af sted, skal der la­eg­ges et ’kant­ka­bel’ he­le vej­en rundt om gra­es­pla­e­nen samt de om­rå­der i ha­ven, hvor ro­bot­ten ik­ke må kom­me (blom­ster­be­de, grus­a­re­a­ler, vand­bas­si­ner mv.). Kant­kab­let ud­sen­der im­puls­sig­na­ler, som ro­bot­ten re­gi­stre­rer. Ret til­fa­el­dig fa­er­den Kant­kab­let af­stik­ker yder­gra­en­ser­ne for ro­bot­tens fa­er­den, men dens ad­fa­erd i øv­rigt hen over gra­es­set er ret til­fa­el­dig, idet den stort set blot rul­ler rundt på må og få ud fra en fi­lo­so­fi om, at den på den må­de før el­ler se­ne­re får klip­pet he­le pla­e­nen. Lø­se for­hin­drin­ger som bør­ne­le­ge­tøj og lig­nen­de skub­ber ro­bot­ten blot til si­de, men mø­der den fa­ste for­hin­drin­ger som tra­e­er, stop­per klip­pe­funk­tio­nen, og klip­pe­ren bak­ker som en an­den le­ge­tøjs­bil, dre­jer rundt og fort­sa­et­ter i en an­den til­fa­el­dig ret­ning.

End­nu er øko­no­mi­k­lip­per­ne ik­ke så smar­te, at de kan ’se’ pla­e­nens kan­ter, gra­en­ser og for­hin­drin­ger. Det bur­de el­lers va­e­re en over­kom­me­lig op­ga­ve at de­sig­ne dem lidt me­re in­tel­li­gen­te i stil med man­ge ro­bot­støv­su­ge­re, der selv kan re­gi­stre­re og und­vi­ge trap­per, led­nin­ger og an­dre be­sva­er­lig­he­der.

Ro­bot­pla­e­ne­klip­pe­ren er ik­ke po­pu­la­er blandt ty­ve. Den er sik­ret med en pin­ko­de. Regn tå­ler den sag­tens, og al­le tre test­mo­del­ler er mon­te­ret med en regn­sen­sor, som au­to­ma­tisk får dem til at kø­re i ly i la­de­sta­tio­nen un­der by­ger og uvejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.