Te­xas Smart G-For­ce SB900 – 6.000 kr.

BT - - NYHEDER -

Den­ne pla­e­ne­klip­per fun­ge­rer bedst i re­gel­ma­es­si­ge ha­ver uden alt for man­ge spe­ci­el­le for­hold. Til 6.000 kroner er Smart G-For­ce SB900 fra dan­ske Te­xas en po­pu­la­er mo­del på mar­ke­det. Ma­ski­nen le­ve­res med alt nød­ven­digt til­be­hør inkl. en in­for­ma­tiv og let for­stå­e­lig brugs­an­vis­ning. Klip­pe-me­ka­nis­men er en ski­ve med tre ro­te­ren­de pi­vot-kni­ve.

SB900 har et godt og funk­tio­nelt de­sign med iøj­ne­fal­den­de gul top­pla­de, der be­skyt­ter LCD-tou­ch­pa­ne­let mod po­l­len og snavs. Un­der top­pla­den sid­der og­så en stor dre­jek­nap, der indstil­ler klip­pe­høj­den mel­lem 20 og 60 mm.

Når du har indstil­let da­to og klok­kesla­et, er der man­ge mu­lig­he­der for at va­el­ge ro­bot­tens ar­bejds­tid mv. Et for­nuf­tigt fa­briks­pro­gram sik­rer dog, at du kan ta­ge ma­ski­nen i brug med det sam­me. Bag top­pla­den sid­der en ka­em­pe­stor rød stopk­nap, der om­gå­en­de stand­ser ro­bot­ten. Men skal du ren­se kni­ve­ne el­ler an­det, skal du af­bry­de ma­ski­nen på en ho­ved­af­bry­der, der desva­er­re er pla­ce­ret util­ga­en­ge­ligt in­de un­der ma­ski­nen, så du skal løf­te bag­en­den langt op for at se og nå den. Den va­el­te­de et lil­le ha­ve­bord SB900 kø­rer på to sto­re og kraf­ti­ge driv­hjul bag­til og et lil­le drej­e­ligt hjulsa­et for­an. Mo­to­ren fo­re­kom­mer sa­er­de­les kraf­tig, og ro­bot­klip­pe­ren ram­mer der­for og­så med en vis kraft for­hin­drin­ger som tra­e­er og ha­ve­møb­ler (fak­tisk va­el­te­de den un­der te­sten et lil­le ha­ve­bord). Men det er sva­ert at for­ud­si­ge, i hvil­ken ret­ning ro­bot­ten vil fort­sa­et­te. Som of­test dre­jer den 180 gra­der, og det re­sul­te­rer li­ge så of­te i, at ma­ski­nen bum­per ind mod de sam­me ste­der igen og igen el­ler kø­rer på tva­ers fra si­de til si­de på smal­le pla­e­ne­styk­ker langs en hus­gavl el­ler mel­lem to tra­e­er. Den er hel­ler ik­ke glad for at fin­de rundt mel­lem ha­ve­møb­ler. Til gen­ga­eld vi­ste te­sten, at den uden pro­ble­mer kan for­ce­re skrå­nin­ger på op til 40 pro­cent.

Ma­ski­nen har regn­må­ler, som sen­der den hjem til la­de­sta­tio­nen i regn­vejr, men den kan sag­tens kla­re en en­kelt regn­by­ge og be­hø­ver hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis at stå over­da­ek­ket i la­de­sta­tio­nen.

Den står og­så ud­ma­er­ket fast og kø­rer ja­evnt, selv om un­der­la­get er fug­tigt og glat. Men som det ga­el­der for de fle­ste ro­bot­pla­e­ne­klip­pe­re med pi­vot-kni­ve, bør og­så Te­xas Smart G-For­ce helst ar­bej­de på tørt gra­es, da vå­de gra­es­strå el­lers hur­tigt kli­strer sig fast om­kring kni­ve­ne og blo­ke­rer for de­res ro­ta­tion.

Det er ty­de­ligt, at den­ne ro­bot­pla­e­ne­klip­per først og frem­mest er skabt til over­sku­e­li­ge og re­gel­ma­es­si­ge ha­ver uden man­ge spe­ci­el­le for­hold. Flot re­sul­tat Og hvis kant­kab­let er lagt for­nuf­tigt og stramt med god af­stand ud til kan­ten mv., knok­ler Te­xas Smart GFor­ce SB900 støt på og klip­per med et flot re­sul­tat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.