Ro­bo­mow MC400 – 7.000 kr.

BT - - NYHEDER -

Her er en pla­e­ne­klip­per, som du ro­ligt kan la­de ude af sy­ne – den kla­rer sig selv. Te­stens dy­re­ste, is­ra­el­ske Ro­bo­mow MC400, er ge­di­gen, mod­stands­dyg­tig og kø­rer på tre hjul med et me­get let­kø­ren­de kug­le­hjul for­an. Øverst bag­på sid­der et ret lil­le, rødt/grønt LED-dis­play for­u­den fem go­de og ge­dig­ne gum­mi­k­nap­per samt en stor stopk­nap. Be­tje­nin­gen sid­der desva­er­re helt ube­skyt­tet og ud­sat for gra­espol­len, snavs og støv, der let kan kli­stre sig fast. Dis­play­et vi­ser kun de nød­ven­dig­ste in­for­ma­tio­ner som tid og da­to, klip­pe­tid osv. samt la­de­til­stand og fejl­ko­der, men ro­bot­ten le­ve­res med et fa­er­digt fa­briks­pro­gram, så den kan ta­ges i brug med det sam­me. Me­re ud­før­lig pro­gram­me­ring sker i øv­rigt gan­ske nemt, og mu­lig­he­der­ne er om­fat­ten­de. So­lidt iso­le­ret kob­ber­t­råd Kant­kab­let er so­lidt iso­le­ret kob­ber­t­råd (mod­sat te­stens to an­dre, der bru­ger tynd rin­ge­led­ning), og for­bin­del­se til stik­kon­tak­ten sker gen­nem et dej­lig langt ka­bel via en så­kaldt strøm­boks, der med grøn­ne sym­bo­ler an­gi­ver, om ma­ski­nen la­der, kø­rer, har pro­ble­mer med kant­t­rå­den mv. Du kan og­så af­bry­de og gen­op­ta­ge pro­gram­klip­nin­ger fra strøm­bok­sen. Før før­ste ibrug­tag­ning kan du og­så op­la­de ma­ski­nen di­rek­te via strøm­bok­sen, li­ge­som du har mu­lig­hed for nem vin­te­r­o­p­lad­ning, så bat­te­ri­et hol­des frisk. Ma­ski­nen er ret lyd­løs.

MC400 klip­per med en ro­te­ren­de tre­kan­tet klin­ge og er te­stens ene­ste, der og­så kan klip­pe kan­ter­ne. Det sker i den sa­er­li­ge kant­klip­per­stil­ling, der får ro­bot­ten til at kø­re med klin­gen helt ud over kant­kab­let og snup­pe alt det, den el­lers ik­ke ta­ger un­der nor­mal kør­sel.

MC400 kla­rer uden van­ske­lig­hed små tu­er, da­le og skrå­nin­ger på op til 36 pro­cent.

Du kan op­le­ve, at den bli­ver fan­get af et el­ler an­det, og hju­le­ne kø­rer lidt rundt på ste­det, men den er li­ge­som ’klar over’ si­tu­a­tio­nen og fin­der til sidst en ud­vej.

Vi op­le­ve­de fak­tisk kun én gang, at den gik i stå un­der te­sten. Regn og vå­dt gra­es ge­ne­rer den hel­ler ik­ke, men den har na­tur­lig­vis regn­sen­sor, som sen­der den hjem i uvejr.

Des­u­den fin­des en sa­er­lig Tur­boMow-funk­tion, der tra­e­der til ved sa­er­ligt højt gra­es og kob­ler fra, når den øn­ske­de gra­es­høj­de er nå­et.

MC400 kan sty­res med en fjer­n­be­tje­ning, li­ge­som du kan få en sa­er­lig Ro­bo­mow-app til din mo­bil­te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.