Worx Lan­droid WG754 E – 5.000 kr.

BT - - NYHEDER -

Lan­droid er ik­ke så stor i fy­sik og pris – men på de fle­ste an­dre punk­ter over­går den kon­kur­ren­ter­ne. Umid­del­bart er den­ne mind­ste ro­bot­pla­e­ne­klip­per til 5.000 kroner bå­de til­ta­len­de og til­lidsva­ek­ken­de. Og ind­tryk­ket hol­der fra det smar­te sort-or­an­ge de­sign og den kom­pak­te og so­li­de ud­form­ning til ma­ski­nens op­før­sel og klip­pe­kva­li­tet. Det sor­te top­låg da­ek­ker og be­skyt­ter det ud­ma­er­ke­de og over­sku­e­ligt enk­le LCD-dis­play og tou­ch­pa­ne­let, der og­så om­fat­ter en ho­ved­af­bry­der­k­nap. Her sid­der end­vi­de­re den sto­re, be­ha­ge­li­ge dre­jek­nap, der ju­ste­rer klip­pe­høj­den på 20-60 mm over fem po­si­tio­ner. Det go­de ind­tryk fort­sa­et­ter ned un­der ki­ne­si­ske Worx Lan­droid, hvor der sid­der to små uaf­ha­en­gi­ge for­hjul og en klip­pe­ski­ve med he­le fi­re ro­te­ren­de pi­vot-kni­ve. Lan­droid er for­pro­gram­me­ret, så den er me­get nem at ta­ge i brug, og ma­ski­nen er bå­de kraf­tig og ef­fek­tiv nok til pla­e­ner op til 500 kva­drat­me­ter. Og­så la­de­sta­tio­nen er for­bil­led­ligt ud­ført med et stort ba­e­re­hånd­tag, der sam­ti­dig hin­drer ro­bot­ten i at kø­re for­kert ind fra si­den. Som den ene­ste i te­sten gø­res Worx-la­de­sta­tio­nen i øv­rigt fast med lan­ge, so­li­de un­bra­co-gra­es­skru­er frem for blot pløk­ker.

Pro­gram­me­ring og be­tje­ning er en­kel­he­den selv, og ma­ski­nen er til­med for­pro­gram­me­ret til hur­tig ibrug­tag­ning. Men det skor­ter ik­ke på pro­gram­me­rings­mu­lig­he­der. Ek­sem­pel­vis kan ma­ski­nen indstil­les til at ar­bej­de i op til fi­re om­rå­der, der er ad­skilt med sti­er på ned til en en­kelt me­ters bred­de.

Lan­droid kla­rer bå­de for­høj­nin­ger, hul­ler og an­dre be­sva­er­lig­he­der uden sa­er­li­ge pro­te­ster. Og den har og­så en kant­klip­per­funk­tion, hvor den føl­ger kant­kab­let med ar­bej­den­de kni­ve. Det er jo i og for sig smart nok, men det kra­e­ver om­hyg­ge­lig la­eg­ning af kant­kab­let for at und­gå, at ro­bot­ten skal klip­pe det over. Mod­sat te­stens øv­ri­ge del­ta­ge­re an­gi­ver Worx, at kab­let i gi­vet fald blot kan flet­tes sa­men uden sa­er­li­ge splej­semuf­fer. Vi hav­de dog ik­ke no­gen uheld i test­pe­ri­o­den. Ram­mer Lan­droid en fast for­hin­dring, bak­ker ro­bot­ten blot og dre­jer 45 gra­der, hvor­på den fort­sa­et­ter i den nye ret­ning.

Ma­ski­nen er og­så ret god til at ma­nøv­re­re sig ud af aka­ve­de si­tu­a­tio­ner og kom­me fri af ha­ve­bor­de, sto­le og ba­en­ke. Kun en lil­le, sej busk i kan­ten af test­pla­e­nen vold­te pro­ble­mer, li­ge­som den en en­kelt gang for­søg­te at krav­le hen over en lav stub. Min­dre gen­stan­de, gre­ne, sten, bør­ne­le­ge­tøj og lig­nen­de skub­ber ro­bot­ten blot fra sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.