Det bri­ti­ske pund på us­køn sid­ste­plads

BT - - NYHEDER -

BREXIT Ef­ter et kortva­rigt glimt af håb in­den de før­ste re­sul­ta­ter fra Stor­bri­tan­ni­ens EU-af­stem­ning tik­ke­de ind i slut­nin­gen af ju­ni, har det bri­ti­ske pund få­et slag på slag på va­luta­mar­ke­det. Usik­ker­he­den om frem­ti­den, der blev ud­løst, da det stod klart, at bri­ter­ne hav­de stemt sig ud af EU, fik va­luta­hand­ler­ne til at sa­el­ge ud af pun­det.

Si­den da er Bank of Eng­land be­gyndt at pum­pe pen­ge ud for at støt­te øko­no­mi­en og har sa­en­ket ren­ten, hvil­ket har sendt pun­det end­nu la­en­ge­re ned.

»Det er sva­ert at fin­de grun­de til at va­e­re po­si­tiv an­gå­en­de pun­dets ud­vik­ling, når man ser på den øko­no­mi­ske ud­vik­ling, pen­gepo­li­tik­ken og de po­li­ti­ske ud­sig­ter,« si­ger va­luta­stra­teg ved Com­merz­bank Thu Lan Nguy­en til Bloom­berg News.

Si­den af­stem­nin­gen den 23. ju­ni er pun­det sva­ek­ket med mar­kan­te 13,2 pro­cent over for dol­lar til 1,292 dol­lar for et pund. Det gør pun­det til den mest sva­ek­ke­de va­lu­ta over for dol­lar i år.

Der­med har pun­det kla­ret sig dår­li­ge­re end den tid­li­ge­re mest sva­ek­ke­de va­lu­ta, den ar­gen­tin­ske pe­so, der li­der un­der po­li­tisk tu­mult og et na­tio­nal­regn­skab, der kun li­ge ha­en­ger sam­men.

Over for eu­ro­en, og der­med den dan­ske kro­ne, har det bri­ti­ske pund kla­ret sig end­nu va­er­re.

Da året be­gynd­te, ko­ste­de et pund 10,13 kroner. Men nu kan man kø­be et pund for 8,61 kroner, en sva­ek­kel­se på 15 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.