VI­DEN­SKAB.DK Hunde fore­byg­ger ek­sem

BT - - NYHEDER -

Bør­ne­ek­sem er en af de hyp­pigst fo­re­kom­men­de bør­ne­syg­dom­me i Ve­sten, men må­ske er der hja­elp at hen­te hos men­ne­skets bed­ste ven. Jo fle­re hunde, der er i hjem­met, des min­dre er børns ri­si­ko nem­lig for at ud­vik­le bør­ne­ek­sem. Det vi­ser et dansk stu­die fra forsk­nings­cen­tret Co­pen­ha­gen Stu­di­es on Ast­h­ma in Child­hood.

»Vi er ret over­ra­ske­de over re­sul­ta­tet. Det im­po­ne­rer mig isa­er, at ri­si­ko­en da­ler med an­tal­let af hunde,« si­ger med­for­fat­ter til stu­di­et og pro­fes­sor Hans Bis­gaard fra Gen­tof­te Ho­spi­tal. Ken­der ik­ke år­sa­gen For­sker­ne ken­der end­nu ik­ke år­sa­gen til, at hunde til­sy­ne­la­den­de be­skyt­ter mod bør­ne­ek­sem.

Men for­kla­rin­gen skal mu­lig­vis fin­des i, at hunde er go­de til at spre­de bak­te­ri­er, som gør im­mun­for­sva­ret sta­er­ke­re og bed­re af­ba­lan­ce­ret.

»Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at det er en tolk­ning, men re­sul­ta­tet un­der­støt­ter vo­res og man­ge an­dre for­ske- res hy­po­te­se om, at år­sa­gen til, at man­ge børn li­der af bør­ne­ek­sem og an­dre kro­ni­ske syg­dom­me, er en uba­lan­ce i

Vi­ka­rer, der er­stat­ter for ek­sem­pel la­e­re­re el­ler la­e­ger, kan ufor­va­ren­de va­e­re med til at spre­de syg­dom­me til nye grup­per af men­ne­sker, vi­ser et ame­ri­kansk stu­die. bak­te­ri­e­mil­jø­et tid­ligt i li­vet,« si­ger Hans Bis­gaard.

Bør­ne­ek­sem er en kro­nisk li­del­se, og i Dan­mark ram­mes

I lø­bet af fle­re mil­li­o­ner år er kon­ti­nen­tal­pla­der­ne i stand til at man­gedob­le den fart, hvor­med de kry­ber na­er­me­re el­ler fjerner sig fra hin­an­den, vi­ser et nyt stu­die fra Au­stra­li­en. om­kring hvert fem­te barn af syg­dom­men, som gi­ver klø­en­de ud­sla­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.