Un­ge har min­dre sex

BT - - NYHEDER -

15 pro­cent af de 20-24-åri­ge, der blev født i 90’er­ne, har ik­ke haft sex, si­den de blev 18. Det tal er dob­belt så højt som ved til­sva­ren­de un­der­sø­gel­ser for den ge­ne­ra­tion af un­ge, der blev født i 60’er­ne, vi­ser ame­ri­kan­ske stu­di­er fra blandt an­det San Die­go Sta­te Uni­ver­si­ty. Man­ge har el­lers ment, at blandt an­det dat­ing-ap­ps fik de un­ge til at ha­ve me­re sex. »Men tek­no­lo­gi­en kan ha­ve den mod­sat­te ef­fekt, hvis un­ge men­ne­sker bru­ger så me­get tid on­li­ne, at de er min­dre sam­men og der­med ik­ke har sex,« si­ger pro­fes­sor Je­an Twen­ge­fra San Die­go Sta­te Uni­ver­si­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.