Kul­tur Tv-le­gen­de får com

BT - - KULTUR -

Ci­ne­ma­te­ket i Film­hu­set i København.

Hun bor i Ha­li­fax i det nord­li­ge Ca­na­da, hvor hun de­ler sin tid mel­lem et job som un­der­vi­ser og mil­jøak­ti­vist. Sjovt nok, hen­des ef­ter­navn ta­get i be­tragt­ning, har isa­er ul­ve­ne i det ark­ti­ske Ca­na­da An­nett Wol­fs sto­re be­vå­gen­hed. Pio­ner Mod­sat El­vis Pres­ley er Wolf en sa­er­de­les le­ven­de kvin­de. Hun ar­bej­de­de for Dan­marks Ra­dio fra 1962 til 1977 og er alt­så en af pio­ne­rer­ne in­den for dansk do­ku­men­tar-tv.

Hun blev isa­er kendt for in­ter­view­film med sto­re kunst­ne­re og per­son­lig­he­der som de fran­ske vi­sesan­ge­re Ja­cques Brel og Yves Mon­tand, den ame­ri­kan­ske ko­mi­ker Jer­ry Lewis, tv-man­den Da­ve Al­len og sku­e­spil­ler­ne Pe­ter Usti­nov og Pe­ter Sel­lers, men og­så po­rtra­et­ter af Ja­ck Lem­mon, Al­fred Hit­chco­ck, Wal­ter Mat­t­hau og Tel­ly Sa­va­las.

Hun har bo­et på den an­den si­de af At­lan­ten si­den 1975. Og for ny­lig har hun op­le­vet ’ik­ke at bli­ve genop­da­get, men op­da­get’, som hun si­ger med et af si­ne man­ge sto­re grin i te­le­fo­nen fra Nova Sco­tia i Ca­na­da.

Tid­li­ge­re i år var der en ud­stil­lin­gen med vis­ning af samt­li­ge hen­des film i det fran­ske svar på ci­ne­ma­te­ket i Pa­ris.

»Det var en stor ae­re. Jeg kom li­ge ef­ter Scor­sese, uden at no­gen ane­de, hvem jeg var. Det er vi­dun­der­ligt at bli­ve op­da­get, når man er na­e­sten 80. De sto­re avi­ser skrev: ’Kom, kom, kom og se hen­des film’. De sag­de al­le sam­men: ’Her­re­g­ud, de la­ver jo ik­ke den slags film me­re,« si­ger An­nett Wolf.

På bag­grund af ud­stil­lin­gen har en af de helt sto­re fran­ske film­ma­ge­re hen­vendt sig til hen­de og bedt AN­NETT WOLF OM MØDET MED ... ... KOMIKEREN JER­RY LEWIS et øje­blik fros­set i ti­den. Lewis tro­e­de, at han skul­le la­ve sin helt sto­re, se­ri­ø­se film. Han hav­de skre­vet ma­nus, fi­nan­si­e­re­de den selv, var ved at mi­ste al­le si­ne pen­ge. Jeg mød­te ham i Sto­ck­holm, hvor han hav­de va­e­ret på be­ne­ne i 19 ti­mer. Det blev en helt spe­ci­el sam­ta­le.« hen­de om at fil­me en po­rtra­et-film med ham. Ind­til se­ne­re på året må hun ik­ke si­ge, hvem det er. Det er man­ge år si­den, hun sidst har la­vet en film. Spor i sne­en »Der blev ta­endt et lys i mig. Det hand­ler ik­ke om mit ego. Det er vig­tigt, at de spor, du ef­ter­la­der i sne­en, ik­ke bli­ver bla­est va­ek med det sam­me. Plud­se­lig ser jeg min in­spira­tion kom­me styr­ten­de. Idéer­ne kom­mer myl­dren­de. Det er det go­de ved at bli­ve 80. Du be­kym­rer dig ik­ke om de an­dres me­nin­ger. Den for­nem­mel­se at våg­ne op og si­ge, jeg er fuld­sta­en­dig fløjten­de li­geg­lad med, hvad de si­ger. Jeg be­gyn­der min nye kar­ri­e­re,« si­ger hun med end­nu en lat­ter.

Hun un­der­vi­ser sta­dig helt un­ge film­folk. Vel­vi­den­de, at de al­drig no­gen­sin­de kom­mer til at la­ve film med kend­te, som hun selv kun­ne.

»I dag er de pak­ket ind af ty­per som min dat­ter,« si­ger hun gri­nen­de.

Wol­fs dat­ter, An­nett Wolf jr., er agent for di­ver­se kend­te Hol­lywood-sku­e­spil­le­re – var det bl.a. for Pa­tri­ck Swayze.

»Må­den, vi gjor­de tin­ge­ne på den­gang, står til­ba­ge for mig. Det si­ger jeg al­tid til de un­ge stu­de­ren­de, når jeg un­der­vi­ser. Det nyt­ter ik­ke, at I kom­mer og tror, at det er jer, der er stjer­ner­ne. Man skal mø­des med gen­si­dig respekt og prø­ve at for­sø­ge at li­ste tin­ge­ne ud af folk. Lyt, lyt, lyt ... va­er al­drig for­an dem, du ta­ler med. Lad dem ta­le. Det må AL­DRIG bli­ve dig, der er stjer­nen.«

»Det er som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.