Fil­me­de El­vis i op­løs­ning

BT - - KULTUR - SID­STE TURNÉ Jan Erik­sen , jae@bt.dk

Fil­men, der al­drig blev ud­sendt. Det kan man kal­de det, An­nett Wolf ar­bej­de­de med i 1977. El­vis og ma­na­ge­ren Tom Par­ker hav­de hy­ret hen­de til at fil­me, hvad der skul­le vi­se sig at bli­ve sid­ste turné. Det var et mø­de med et me­get varmt men­ne­ske – på vej i op­løs­ning. »Han var over­va­eg­tig – al­le de pil­ler han fik. Jeg aner ik­ke, hvad det var for et mi­ks. Han var bå­de til ste­de og så al­li­ge­vel ik­ke. Ryg­tet var, at han al­drig no­gen­sin­de kom sig over ta­bet af sin mor. Hun dø­de som 42årig – og El­vis som 42-årig. Det i sig selv er spe­ci­elt,« si­ger An­nett Wolf.

Trods El­vis’ død blev fil­men gjort fa­er­dig og vist of­fent­ligt en en­kelt gang et par må­ne­der ef­ter hans død. Se­ne­re er den duk­ket op i pirat­ko­pi­er ver­den over. Man­ge ken­der sik­kert de YouTu­be-klip, der se­ne­re er lagt ud, hvor den sto­re mand ka­em­per sig gen­nem si­ne san­ge. Li­der på YouTu­be »Jeg var me­re kri­tisk end no­gen­sin­de før, da jeg ef­ter­føl­gen­de re­di­ge­re­de fil­men. En sce­ne, der i dag er iko­nisk blandt El­vis-ken­de­re, vi­ser El­vis, der kom­mer ud af sin gar­dero­be – et øje­blik, hvor ti­den står stil­le. Han står ved ind­gan­gen med en kop med Co­ca-Co­la i hån­den, der var helt stil­le ved ind­gan­gen, in­gen af de man­ge, der hang ud med El­vis, ta­ler. Memp­his Ma­fi­a­en – jeg kal­der dem the Sop­ra­nos. Lidt se­ne­re løf­te­de han ho­ve­d­et igen og ha­e­ve­de sin høj­re hånd. Det var øje­blik­ket, hvor man for­stod, hvad El­vis Pres­ley hand­le­de om. Et me­get ka­er­ligt og varmt men­ne­ske. Og han var dybt re­li­gi­øs. En dybt tro­en­de mand. Jeg har ind­tryk af ham som et fint men­ne­ske,« si­ger Wolf og til­fø­jer:

»Jeg vil­le ha­ve truk­ket den (fil­men, red.) to­talt til­ba­ge af hen­syn til hans ef­ter­ma­e­le. Nu kan man se ham li­de på YouTu­be. Jeg kun­ne se, at man­den ik­ke hav­de det godt. Det ma­er­ke­li­ge var, at hans stem­me sta­dig var så smuk, som den var. I sa­er­de­les­hed når han sang si­ne gospel­san­ge. Jeg kal­der de sid­ste kon­cer­ter det sid­ste suk,« si­ger Wolf.

Bil­let­ter til ’El­vis og Ul­ven’ 26. au­gust i Ci­ne­ma­te­ket kan kø­bes på bil­let­to.dk.

Han var over­va­eg­tig – al­le de pil­ler han fik. Jeg aner ik­ke, hvad det var for et mi­ks. Han var bå­de til ste­de og så al­li­ge­vel ik­ke An­nett Wolf

PR-FOTO.

Fra An­nett Wol­fs film om El­vis, der al­drig blev ud­sendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.