Kar­ri­e­ren end­te med rid­ser i lak­ken

BT - - NAVNE -

70 ÅR I MORGEN Alf Duch-Pe­der­sen til­hør­te dansk er­hvervs­livs eli­te i 1990er­ne og et godt styk­ke op i 2000er­ne med di­rek­tør- og be­sty­rel­ses­po­ster i virk­som­he­der som Dan­ske Bank, Da­ni­sco, Tryg, G4S, Nykre­dit og Wil­li­am De­mant. Men ef­ter­ti­den har va­e­ret hård ved Alf Duch-Pe­der­sen, der i morgen fyl­der 70 år. Hans el­lers pa­e­ne kar­ri­e­re end­te nem­lig med ge­val­di­ge rid­ser i lak­ken. I dag er han gå­et på pen­sion og er ude af al­le virk­som­he­der.

Duch-Pe­der­sen hav­de i man­ge år el­lers et sta­er­kt renom­mé og blev set som en so­lid og drift­sik­ker, men ik­ke vi­de­re spr­ud­len­de di­rek­tør.

»Han er må­ske ik­ke en fest­fa­et­ter, men han er ek­stremt dyg­tig og van­drer fra suc­ces til suc­ces,« sag­de Hu­go Schrø­der i 1997, da han som for­mand hen­te­de den in­ge­ni­ør­ud­dan­ne­de Alf Duch-Pe­der­sen til top­chef­stil­lin­gen i Da­ni­sco. Men si­den blev suc­ce­ser­ne fa­er­re.

I dag er det na­e­sten pra­e­cis ti år si­den, han over­lod ro­ret i in­gre­di­ensvirk­som­he­den Da­ni­sco til Tom Knutzen. Den­gang var Da­ni­sco en ju­vel i dansk fø­de­va­re­in­du­stri, men virk­som­he­den hal­te­de dog lidt ef­ter de in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ter og var gå­et i stå på bør­sen, hvor in­ve­sto­rer­ne tra­eng­te til for­ny­el­se, der kun­ne få va­er­di­en til at sti­ge. Den skul­le Knutzen stå for, men hans liv­tag med Da­ni­sco af­slø­re­de, at Du­chPe­der­sen hav­de ef­ter­ladt en søv­nig or­ga­ni­sa­tion, som var tung og lang­som sam­men­lig­net med in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ter, og som der­for kra­e­ve­de stor op­ryd­ning. Alt for vold­som eks­pan­sion Af­ske­den i Da­ni­sco mar­ke­re­de Alf Du­chs far­vel som di­rek­tør med ope­ra­tio­nelt an­svar og god­dag til en fuld­tids­kar­ri­e­re som be­sty­rel­ses­for­mand. Her var det for­mand­stjan­sen i Dan­ske Bank, der var den ab­so­lut tun­ge­ste.

Al­le­re­de i 2003 hav­de han ind­ta­get for­mand­spo­sten i ban­ken ef­ter fi­re år som na­est­for­mand for ban­kens be­sty­rel­se. Som for­mand spil­le­de han en cen­tral rol­le i Dan­ske Banks mas­si­ve eks­pan­sion i 2000’er­ne, som si­den vi­ste sig at ha­ve va­e­ret alt for vold­som, da fi­nanskri­sen ram­te ban­ken i 2008 og frem.

Kø­bet blev må­ske nok udadtil teg­net af da­va­e­ren­de ord­før­en­de di­rek­tør Pe­ter Straarup, men Du­chPe­der­sen var som for­mand cen­tral i be­slut­nin­gen, da Dan­ske Bank i slut­nin­gen af 2004 valg­te at kø­be de to ir­ske ban­ker, Na­tio­nal Irish Bank i Dublin og Nort­hern Bank i Bel­fast, i Nor­dir­land for over ti mia. kr. Elen­dig ti­m­ing På køb­s­tids­punk­tet blev det set som mo­digt og rig­tigt, men det vi­ste sig at va­e­re en stor fejl og med elen­dig ti­m­ing, og Dan­ske Bank har si­den nedskre­vet mil­li­ar­der og at­ter mil­li­ar­der på det ir­ske even­tyr. I 2011 for­lod Alf Duch-Pe­der­sen ban­ken og over­lod tøj­ler­ne til først Ei­vind Kol­ding og si­den Ole An­der­sen, der ef­ter­føl­gen­de igang­s­at­te en stor op­ryd­ning i ban­ken.

Den sid­ste sto­re post, Alf Du­chPe­der­sen be­stred, var som for­mand for be­sty­rel­sen i sik­ker­heds- og ser­vi­ce­ka­em­pen G4S, hvor han sad fra 2006 til 2012. Her spil­le­de han som for­mand en nøg­lerol­le i en be­slut­ning, der skul­le vi­se sig ska­eb­nesvan­ger for ham i kar­ri­e­rens ef­ter­år, nem­lig be­slut­nin­gen om at prø­ve at kø­be den dan­ske ser­vi­ce­ka­em­pe ISS fra ka­pi­tal­fon­de­ne EQT og Gold­man Sa­chs.

Børsno­te­re­de G4S var nem­lig slet ik­ke på sam­me si­de som si­ne ak­tio­na­e­rer, der end­te med at slå bak og tvin­ge G4S’ be­sty­rel­se til at drop­pe op­kø­bet, som var for dyrt og for ui­gen­nem­ta­enkt. Det, der kun­ne ha­ve va­e­ret den den­gang 65-åri­ge Alf Duch-Pe­der­sens sid­ste sto­re be­drift, blev i ste­det hans wa­ter­loo, for in­ve­sto­rer­ne pres­se­de ham ud ef­ter det fejl­slag­ne op­køb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.