Vi­bra­tor ko­me­die

BT - - TV - KO­ME­DIE 11:30 13:20 16:30 23:35 09:05 02:00-05:00 14:50 20:00 18:10 22:00

”... en be­ga­vet, ska­eg og tan­ke­va­ek­ken­de tø­se­film,” lød det fra BT’s Bir­git­te Grue, der var klar med fem stjer­ner til ”Hyste­ria”, der hav­de pre­mi­e­re i 2011. I Vi­cto­ri­a­ti­dens Lon­don an­sa­et­tes den un­ge og stra­eb­s­om­me dok­tor Mor­ti­mer Gr­an­vil­le hos by­ens ab­so­lut før­en­de eks­pert i kvin­de­syg­dom­me, Dr. Dal­rymp­le. Den ef­ter­s­purg­te dok­tor tra­en­ger til en hja­el­pen­de hånd med de man­ge kvin­der, der står i kø for at un­der­la­eg­ge sig dok­to­rens po­pu­la­e­re be­hand­ling: En helt spe­ci­el ma­nu­el ba­ek­ken­bunds­mas­sa­ge, der ku­re­rer alt fra ho­ved­pi­ne og rast­løs­hed til stress og sva­ge ner­ver. Mor­ti­mer me­strer hur­tigt me­to­den, og kli­nik­kens suc­ces når nye høj­der sam­ti­dig med, at han fal­der pla­dask for che­fens re­bel­ske og rapka­ef­te­de dat­ter, Char­lot­te. Da Mor­ti­mer imid­ler­tid ik­ke kan hol­de ar­bejds­tem­po­et op­pe på grund af overan­stren­gel­se i ar­men, op­fin­der han sam­men med sin elek­tro­nikg­la­de ven, Ed­mund, en snur­ren­de me­ka­nis­me, der hur­tigt kom­mer Med­vir­ken­de: In­struk­tion: til at ven­de op og ned på ver­den med si­ne go­de vi­bra­tio­ner. Isa­er hos kvin­der­ne.

(DRK)

Mi­cke & Vero­ni­ka. Svensk ko­me­die fra 2014. Mr. Tur­ner. En­gelsk dra­ma fra 2014.

Max. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Tur & re­tur. Svensk fa­mi­lie­film fra 2003. Mang­le­horn. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. The D Train. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. The Grand Se­duction. Ca­na­disk ko­me­die fra 2013. Spy. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2015. Beck – Gun­vald. Svensk dra­ma fra 2016. Kvin­den der for­svandt. Ame­ri­kansk thril­ler fra 2014. The Wolf of Wall Stre­et. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.