Va­ers­go – her er vo­res bed­ste mo­de­tip

BT - - TV / RADIO -

STILIKONER To gan­ge om året fyl­des Kø­ben­havns ga­der i an­led­ning af Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek med de­sig­ne­re, kend­te dan­ske­re og mo­del­ler, der al­le har en stor pas­sion for mo­de. Og i an­led­ning af mo­deu­gen er dan­ske ken­diskvin­der og­så flit­ti­ge til at de­le ud af de­res bed­ste mo­de­tip og forta­el­le, hvil­ke kend­te per­so­ner de selv bli­ver in­spi­re­ret af.

San­ge­r­in­den Oh Land forta­el­ler, at hen­des stør­ste sti­li­kon er sto­re­søste­ren As Øland, der ar­bej­der i mo­de­bran­chen.

»Da jeg var lil­le, gik hun på de­signsko­le i Lon­don, og hun gik al­tid i alt mu­ligt un­der­ligt gen­brug­s­tøj,« gri­ner san­ge­r­in­den, da Ritzau Fo­kus mø­der hen­de på den rø­de lø­ber un­der mo­deu­gen.

»Hun var min på­kla­ed­nings­duk­ke,« til­fø­jer sto­re­sø­ster As Øland, som og­så er med på den rø­de lø­ber, stolt og fort­sa­et­ter:

»Jeg la­er­te hen­de hen­des før­ste ord: Pra­da,« si­ger hun med hen­vis­ning til det be­røm­te mo­de­hus.

Oh Lands bed­ste mo­de­tip er, at man skal la­de va­e­re med at ta­ge no­get tøj på, der er for be­sva­er­ligt at kom­me rundt i. Det sam­me med tøj, der bli­ver krøl­let, når man sid­der i bi­len. Ek­strem og far­ve­rig San­ge­r­in­den Sti­ne Bram­sen pe­ger på sin kol­le­ga, san­ge­r­in­den Au­ra, som sit dan­ske sti­li­kon.

»Hun er så ek­strem og kan li­de at le­ge med far­ver og te­a­tral­ske ud­tryk. Det kan jeg ret godt li­de,« si­ger Sti­ne Bram­sen.

VEJ­RET I DAG

Med sin sang ’Wo­man’ er Sti­ne Bram­sen for­ta­ler for, at kvin­der skal el­ske de­res krop, uan­set hvor­dan de ser ud, hvil­ket og­så af­spej­ler sig i san­ge­r­in­dens bed­ste mo­de­tip:

»Det må va­e­re, at man skal ken­de sin krop og for­stå, hvor­dan man skal kla­e­de den, så man frem­ha­e­ver de go­de ting. For ek­sem­pel hvor­dan man for­la­en­ger sin krop, hvis man er kort li­ge­som jeg.«

Som tid­li­ge­re va­ert på un­der­hold­nings­pro­gram­met X Fa­ctor har Eva Har­lou hver fre­dag haft en sty­list, der hjalp med at va­el­ge hen­des tøj, men nu, hvor hun ik­ke la­en­ge­re står på sce­nen i DR By­en hver fre­dag, kig­ger hun på an­dre kvin­der for at hen­te in­spira­tion. Og én fan­ger isa­er hen­des blik:

»Det må va­e­re Li­na Rafn, for­di hun gør sig uma­ge. Jeg sy­nes, hun er så dej­lig mo­dig og­så. Det kan jeg godt bli­ve in­spi­re­ret af,« si­ger Eva Har­lou.

SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

Og li­ge ne­top det at gø­re sig uma­ge er et ko­de­ord i for­hold til mo­de, på­pe­ger Eva Har­lou.

»Li­ge me­get hvad man gør, så skal man ba­re gø­re sig uma­ge, for så er det sja­el­dent helt for­kert. Bå­de i for­hold til tøj og ma­keup,« si­ger hun til Ritzau Fo­kus og til­fø­jer, at man nog­le gan­ge skal hol­de igen, hvis man har lidt for man­ge idéer til sin på­kla­ed­ning.

»Tag to arm­bånd af, in­den du går ud ad dø­ren,« gri­ner hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.