Fred­dy

BLAK

BT - - SØNDAG -

Hvem er det, du vil gi­ve en lus­sing? Hvad har va­e­ret dit livs stør­ste øje­blik­ke? Hvad har va­e­ret dit livs va­er­ste øje­blik? Hvad er din styr­ke? Hvad er det stør­ste pro­blem i Dan­mark li­ge nu? Hvil­ken kendt helt er mest dig? Du drik­ker ik­ke la­en­ge­re al­ko­hol – hvor­for? Hvad vil du ger­ne aen­dre ved dig selv? 71 – re­gions­po­li­ti­ker for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne – bor i Na­est­ved

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Jour­na­li­sten As­ger Juhl fra Ra­dio24­syv har jeg lo­vet en lus­sing, for­di han dra­eb­te en ka­nin i ra­diostu­di­et med en cy­kel­pum­pe. Han fortje­ner den, for det er plat og ula­ek­ker jour­na­li­stik. Det var at bli­ve gift, få børn og se­ne­re bør­ne­børn, men og­så at bli­ve valgt til EUPar­la­men­tet i 1989. Da min bed­ste kam­me­rat gen­nem et langt liv, Flem­m­ing An­der­sen, blev slå­et ihjel i en fryg­te­lig ulyk­ke. Han var fod­ga­en­ger og blev kørt over af en bil med 130 km/t ved Storm­ga­de na­er Rå­d­hus­plad­sen i 1997. Det pla­ger mig sta­dig, og jeg sav­ner ham. Jeg er mig selv og jeg prø­ver ik­ke at på­ta­ge mig no­gen rol­ler. Fred­dy Blak er den re­ne va­re. Det er po­puli­sti­ske, ueg­ne­de po­li­ti­ke­re, der gør hver­da­gen trist for man­ge men­ne­sker. De har in­gen hold­nin­ger, og du kan ik­ke reg­ne med dem. Ro­bin Hood, helt klart, han tog fra de ri­ge og gav til de fat­ti­ge. Jeg har i øv­rigt be­søgt Sherwood­sko­ven og set, hvor han skul­le va­e­re be­gra­vet. For­di jeg har få­et en al­vor­lig gigtsyg­dom, for ot­te år si­den stop­pe­de jeg fra den ene dag til den an­den. Al­ko­hol og me­di­cin gav mig ho­ved­pi­ne. In­tet, hvis jeg f.eks. blev me­re diplo­ma­tisk, var jeg ik­ke la­en­ge­re mig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.