Vis din ka­er­lig­he

BT - - SØNDAG -

Der er no­get om det, hvis du går og fø­ler, at du og din part­ner ta­ler hver sit sprog. Iføl­ge den ame­ri­kan­ske par­for­hold­s­eks­pert, ph.d. og dr. Gary Chap­man er der fem for­skel­li­ge må­der, vi vi­ser vo­res ka­er­lig­hed på – anerkendende ord, tid til hin­an­den, at mod­ta­ge ga­ver, tje­ne­ster og fy­sisk be­rø­ring. Han kal­der det vo­res ka­er­lig­heds­sprog. Vi har al­le en sa­er­lig for­stå­el­se for et af de fem sprog, som er den må­de, vi vi­ser vo­res ka­er­lig­hed til an­dre på, men og­så ud­gangs­punk­tet for vo­res for­tolk­ning af an­dres ka­er­lig­hed til os.

Er dit ka­er­lig­heds­sprog for ek­sem­pel ’tid til hin­an­den’, fø­ler du dig sa­er­ligt el­sket, når ka­e­re­sten ta­ger sig tid til at va­e­re sam­men med dig, og ik­ke når han har købt et nyt smyk­ke til dig.

Pro­ble­met er, at din må­de at vi­se ka­er­lig­hed på ik­ke nød­ven­dig­vis er den sam­me som din part­ners. Det sva­rer til, at I ta­ler to for­skel­li­ge sprog.

’Tal’ den an­dens sprog

La­er at ta­le hin­an­dens ka­er­lig­heds­sprog og få et bed­re par­for­hold. Når in­gen tviv­ler på den an­dens ka­er­lig­hed, kan bå­de par­for­hol­det og beg­ge par­ter vok­se. I ste­det for at in­sti­ste­re på at vi­se din ka­er­lig­hed på den må­de, der gi­ver me­ning for dig, får du me­re ud af at vi­se den på en må­de, der gi­ver me­ning for din part­ner. Kort sagt: tal et sprog, hun for­står.

»Jeg må hver dag va­el­ge at imø­de­kom­me min hu­strus be­hov for ka­er­lig­hed. Hvis jeg ken­der hen­des pri­ma­e­re ka­er­lig­heds­sprog og va­el­ger at ta­le det, vil hen­des dy­be­ste fø­lel­ses­ma­es­si­ge be­hov bli­ve imø­de­kom­met, og hun vil fø­le sig sik­ker på min ka­er­lig­hed. Hvis hun gør det sam­me for mig, vil mit be­hov og­så bli­ve imø­de­kom­met, og vi vil beg­ge le­ve med en fyldt be­hol­der,« skri­ver Gary Chap­man i ’De 5 ka­er­lig­heds­sprog’.

Kil­de: Ka­er­lig­heds­sprog.dk og ’De 5 ka­er­lig­heds­sprog’ af Gary Chap­man

Det er vig­tigt at bru­ge tid til hin­an­den. Ik­ke ba­re tid sam­men for­an fjern­sy­net, men udelt op­ma­er­k­som­hed, hvor I la­ver no­get sam­men. Det har ek­stra stor be­tyd­ning for den, der har tid som sit pri­ma­e­re ka­er­lig­heds­sprog. Tid er ik­ke kun, når I snak­ker sam­men, men og­så når I går en tur i sko­ven el­ler lø­ser en op­ga­ve sam­men. Er det­te din part­ners sprog, kan du:

Gå en tur sam­men i den egn, hvor en af jer er vok­set op. Stil spørgs­mål om din part­ners barn­dom. »Hvil­ke mor­som­me min­der har du fra din barn­dom?« »Hvad var det mest ulyk­ke­li­ge, der ske­te i din barn­dom?« 2. Spørg din part­ner, hvil­ke fem ak­ti­vi­te­ter han ger­ne vil­le fo­re­ta­ge sig sam­men med dig. Plan­la­eg af la­ve én af dem hver må­ned i de na­e­ste fem må­ne­der. Hvis pen­ge er et pro­blem, så lav mel­lem­rum­me­ne stør­re mel­lem de ting, I ik­ke har råd til.

Tag jer tid til hver dag at snak­ke om nog­le af da­gens be­gi­ven­he­der. Hvis I til­brin­ger me­re tid på Face­book, end I gør med at lyt­te til hin­an­den, kan det en­de med, at I be­kym­rer jer me­re om je­res ’ven­ner’ dér end om hin­an­den. En må­de at gi­ve ud­tryk for ka­er­lig­hed på er at si­ge ord, der op­byg­ger: »Hvor ser du godt ud i den kjo­le.« »Tak for­di du hen­te­de mig på ar­bej­det,« el­ler op­mun­trer: »Jeg har li­ge la­est din ar­ti­kel. Du skri­ver frem­ra­gen­de.« For den, der har det­te som sit pri­ma­e­re ka­er­lig­heds­sprog, er ord af stor be­tyd­ning. Bå­de de po­si­ti­ve og de ne­ga­ti­ve, så hold igen med de ne­ga­ti­ve og op­pri­o­ri­ter de po­si­ti­ve. Er det­te din part­ners sprog, kan du:

Min­de dig selv om, at anerkendende ord er din part­ners pri­ma­e­re ka­er­lig­heds­sprog. No­ter føl­gen­de på et lil­le kort, sa­et det på spej­let el­ler et an­det sted, så du ser det hver dag: Ord er af stor be­tyd­ning! Ord er af stor be­tyd­ning! Ord er af stor be­tyd­ning!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.