Ver­dens bed­ste fje(r)nder?

Vik­tor Axel­sen og Jan Ø. Jørgensen op­nå det har de brug for hin­an­den, ka­em­per for OL-me­dal­jer til Dan­mark. For at men her er det sva­ert at va­e­re ven­ner

BT - - OL I RIO - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

De er ik­ke ba­re Dan­marks to bed­ste bad­min­ton­spil­le­re. Vik­tor Axel­sen og Jan Ø. Jørgensen er og­så to af de bed­ste i ver­den til en sport, der do­mi­ne­res af asi­a­ter. På den ene si­de er de af­ha­en­gi­ge af hin­an­den. På den an­den si­de er de kon­kur­ren­ter i en sport, hvor der kun fin­des én vin­der. Det ga­el­der og­så ved bad­min­ton­tur­ne­rin­gen ved OL, hvor de beg­ge er kom­met i gang med en sejr hver. For at for­stå den knivskar­pe kon­kur­ren­ce, pa­no­re­rer vi for en stund ka­me­ra­et over på en helt tred­je mand – Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus. Ver­dens tien­de­bed­ste bad­min­ton­spil­ler og man­den, der slog VM-gul­det for hold hjem til Dan­mark er og­så i Rio. Men han sid­der på tri­bu­nen med os an­dre jour­na­li­ster som med­kom­men­ta­tor på DR. 32 ud af 41 OL­del­ta­ge­re er la­ve­re pla­ce­ret end Vit­ting­hus på ver­dens­rang­li­sten, men to af dem er fra Dan­mark. Og det er det mak­si­ma­le an­tal del­ta­ge­re pr. land. Der­for kan det va­e­re sva­ert for Dan­marks tre bed­ste bad­min­ton­spil­le­re at ma­nøv­re­re rundt mel­lem det so­ci­a­le og det pro­fes­sio­nel­le. Sva­ert ven­skab Er det sva­ert at va­e­re ven­ner i et så kon­kur­ren­ce­pra­e­get mil­jø? »Ja, helt sik­kert. Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at den kva­li­fi­ka­tion, som Hans-Kri­sti­an Vit­tig­hus og jeg hav­de den­gang i 2012 op til OL, ik­ke sat­te et pra­eg på det. Det vil­le va­e­re un­der­ligt an­det. For det er så sto­re ting, vi lig­ger og slås om. Men der­fra og til at si­ge, at det de­ci­de­ret går ud over ven­ska­bet, er der et styk­ke vej. Jeg sy­nes, at vi har en ret god ba­lan­ce mel­lem, at når vi spil­ler og tra­e­ner, er det en ting. Og så er det det,« si­ger Jan Ø. Jørgensen.

Selv­føl­ge­lig er det ir­ri­te­ren­de, at han slår mig en gang imel­lem. Men jeg har brug for ham, og han har brug for mig Jan Ø. Jørgensen

Det er og­så sådan, Vik­tor Axel­sen ser på det. Det er ik­ke nemt at va­e­re de bed­ste ven­ner uden for ba­nen, når der kun er ad­gang for én til det øver­ste trin på sej­rs­skam­len.

Men der er og­så et af­ha­en­gig­heds­for­hold. I en ver­den do­mi­ne­ret af asi­a­ter, der har bo­et, spist og tra­e­net bad­min­ton, si­den de var helt små kna­eg­te, er der be­hov for dag­li­ge tra­e­nings­mod­stan­de­re af ver­dens­klas­se, hvis et lil­le land som Dan­mark skal bli­ve ved med at pro­du­ce­re ver­dens­klas­se­spil­le­re.

»Jan, HK (HansKri­sti­an Vit­ting­hus, red.) og jeg ken­der hin­an­den rig­tigt godt. Nu, når det er Jan, der skal spil­le med mig til OL, ved vi, hvil­ke øvel­ser og hvad vi ger­ne vil igen­nem på tra­e­nings­ba­nen til sådan nog­le sto­re tur­ne­rin­ger. På den må­de kan vi spar­re med hin­an­den rig­tig godt. Sam­ti­dig er det fedt at ha­ve en på så højt ni­veau at spar­re med, for det gør, at du skal stå skar­pt til tra­e­ning og­så. Og det er en vig­tig del af det,« si­ger Vik­tor Axel­sen. Mang­ler hin­an­den De to kan i ind­le­den­de grup­pe­spil bak­ke hin­an­den op og hja­el­pe til ful­de, for de er endt i hver sin grup­pe. Vik­tor Axel­sen mod kore­an­ske Lee Dong­ke­un og thailand­ske Boonsak Ponsa­na, og Jan Ø. Jørgensen mod fran­ske Bri­ce Le­ver­dez og esti­ske Raul Must. De to dan­ske­re kan først mø­de hin­an­den i en even­tu­el fi­na­le. Så der går et styk­ke tid end­nu, før man kan ta­be til sin tra­e­nings­mak­ker. Og det er ik­ke sjovt. »Vi tra­e­ner sam­men og kon­kur­re­rer hver dag. De da­ge, hvor Vik­tor ik­ke er der, mang­ler der no­get, sy­nes jeg. Han er med til at sa­et­te bar­ren rig­tig højt, og det ved jeg og­så, at jeg er den an­den vej. Det er ba­re vig­tigt, at der er no­gen. Selv­føl­ge­lig er det ir­ri­te­ren­de, at han slår mig en gang imel­lem. Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de an­det. Men jeg har brug for ham, og han har brug for mig.«

FOTO: AFP/EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.