Tak for det, Mikkel Han­sen!

BT - - OL I RIO -

VANVITTIGT! DET ER det ord, der bedst be­skri­ver af­slut­nin­gen af Dan­marks OL-kamp mod Qatar. Hvor­dan det end­te med dansk sejr, det for­står jeg egent­lig ik­ke helt. El­ler jo, det gør jeg godt sådan rent fak­tu­elt. Det var en bol­dero­bring i de sid­ste se­kun­der fra René Toft Han­sen, der gjor­de he­le for­skel­len. Den sto­re streg­spil­ler fik fi­sket bol­den ud af ha­en­der­ne på en Qa­ta­r­spil­ler og send­te den hen til Hen­rik Møl­l­gaard, som fandt Mikkel Han­sen la­en­ge­re op­pe i ba­nen – og Dan­marks su­per­stjer­ne send­te al­le dan­ske­re i Fu­tu­re Are­na i ekst­a­se, da han i sid­ste se­kund knal­de­de bol­den i mål og sik­re­de dansk sejr på 26-25 og kvart­fi­na­le-avan­ce­ment.

Kan I hu­ske kam­pen mod Ma­kedo­ni­en ved EM i Ser­bi­en i 2012? Der, hvor Hans Lind­berg sco­rer i en lig­nen­de si­tu­a­tion, og hvor Dan­mark se­ne­re en­der med at bli­ve eu­ro­pa­me­stre… Jeg hav­de to­talt deja-vu fra min stol på pres­se­plad­ser­ne, da dan­sker­ne – med Mikkel Han­sen som mester­ty­ven – stjal de to po­int, selv­om Qatar el­lers stod med AL­LE mu­lig­he­der for at få mindst et po­int med hjem, da de hav­de bol­den i det sid­ste an­greb.

Jeg si­ger ik­ke, Dan­mark vin­der OL. For det er spil­let sta­dig ik­ke til, som jeg ser det li­ge nu. Men den vil­de af­slut­ning mod Qatar må gi­ve dan­sker­ne et ka­em­pe boost, og selv­til­li­den må va­e­re eks­plo­de­ret. Det kan bli­ve me­get vig­tigt, når kno­ck­out-fa­sen be­gyn­der i na­e­ste uge, og det gi­ver i hvert fald me­dal­je­for­håb­nin­ger­ne et nøk op igen ef­ter ne­der­la­get til Kro­a­tien. DET STAR­TE­DE EL­LERS vir­ke­lig skidt for dan­sker­ne mod Qatar. En ra­ek­ke dum­me fejl fora­e­re­de Qatar et for­spring på to-tre mål, og der­for var Qatar i front i stør­ste­delen af før­ste halv­leg.

Igen vir­ke­de mod­stan­der­ne sim­pelt­hen me­re klar end dan­sker­ne. Det har va­e­ret til­fa­el­det i tre ud af fi­re kam­pe nu – kun mod Tu­nesi­en var Dan­mark det mest glub­s­ke dyr fra start – og lands­hol­det er nødt til at ha­ve ret­tet op på den del i den re­ste­ren­de del af tur­ne­rin­gen.

No­get af for­kla­rin­gen på den dår­li­ge dan­ske start var og­så, at bag­ka­e­den ik­ke ram­te of­fen­sivt ni­veau. Mikkel Han­sen hav­de sto­re pro­ble­mer med at få sat sit af­tryk på kam­pen. Ik­ke at han var dår­lig. Han var ba­re ik­ke den do­mi­ne­ren­de skik­kel­se, som vi al­tid for­ven­ter, at han skal va­e­re. DET TOG GUDMUNDUR Gud­munds­son kon­se­kven­sen af og fik skif­tet bå­de Mikkel Han­sen og en li­ge­le­des skidt spil­len­de Mads Chri­sti­an­sen ud. Det var me­get po­si­tivt at se, at land­stra­e­ne­ren en­de­lig be­nyt­te­de bred­den på hol­det, ef­ter det har va­e­ret en man­gelva­re hidtil i den­ne tur­ne­ring. Ind kom i ste­det for Mads Mensah Lar­sen og Mi­cha­el Dam­gaard og sam­men med Mor­ten Ol­sen fik de skabt en langt me­re be­va­e­ge­lig og dy­na­misk bag­ka­e­de, som Qa­ta­rs for­svar hav­de sva­ert ved at sty­re. Spe­ci­elt Mi­cha­el Dam­gaard fik mar­ke­ret sig po­si­tivt, og han fik med bå­de mål og as­sist gjort det dan­ske an­greb far­ligt.

Det brag­te Dan­mark til­ba­ge i kam­pen, og de go­de tak­ter fort­sat­te i an­den halv­leg, hvor dan­sker­ne hur­tigt kom i front med et par mål. So­lidt for­svars­spil, for­nuf­ti­ge tak­ter fra den ge­nind­sat­te Mikkel Han­sen og end­nu me­re Dam­gaard-kva­li­tet var en del af for­kla­rin­ger­ne. DET MOMENTUM FAST­HOLDT dan­sker­ne i en lang pe­ri­o­de, men et håb­løst dømt rødt kort til Mi­cha­el Dam­gaard fra kam­pens dår­li­ge dom­mer­par blev dyrt. Det var ik­ke rødt kort, lad os slå det fast, og det var mil­dest talt sløjt fløjtet, men dømt blev det nu en­gang, og fra­va­e­ret af Dam­gaard gik ud over det flow, som an­grebs­spil­let var kom­met ind i.

Sam­ti­dig be­gynd­te Sa­ric i Qa­ta­r­må­let at ta­ge fra med flot­te red­nin­ger – spe­ci­elt Las­se Svan Han­sen må ha­ve mareridt i nat – og det send­te Qatar til­ba­ge i front i kam­pens af­slut­ning, og det lig­ne­de end­nu en dansk skuf­fel­se. Ind­til René Toft Han­sens vi­ta­le bol­dero­bring…

Nu ga­el­der det sid­ste grup­pe­kamp i morgen mod Frank­rigs guld­fa­vo­rit­ter, men Dan­mark er alt­så sik­ret en plads i kvart­fi­na­ler­ne uan­set ud­fal­det.

FOTO: REU­TERS

Mikkel Han­sen sik­re­de Dan­mark vi­de­re avan­ce­ment ved OL med en scor­ing i sid­ste se­kund af kam­pen mod Qatar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.