Og de kan rej­se hjem i stil­hed

BT - - OL I RIO -

DAN­MARK SKAL HJEM fra fod­bold­t­ur­ne­rin­gen ved OL. Et OL, som de dår­ligt nok kan ha­ve ma­er­ket på de­res rej­se rundt mel­lem kam­pe­ne i Bra­si­lia og Salva­dor.

Jo, de var til åb­nings­ce­re­mo­ni­en, men der­u­d­over har det va­e­ret et stil­le liv i OL’s pe­ri­fe­ri, som den­ne flok fod­bold­spil­le­re har haft. Og de vil li­ste ud af le­ge­ne i stør­ste stil­hed.

Det står klart ef­ter 0-2 mod Ni­ge­ria i kvart­fi­na­len i går i en kamp, hvor Dan­mark sådan set hav­de si­ne mu­lig­he­der, men al­li­ge­vel ik­ke vil kun­ne mo­bi­li­se­re ba­re ét godt ar­gu­ment mod det ret­fa­er­di­ge i, at OLop­le­vel­sen end­te med at slut­te her.

Dan­mark i en se­mi­fi­na­le i den­ne tur­ne­ring hav­de, und­skyld mig, va­e­ret for vanvittigt og for sta­er­kt et bil­le­de på tur­ne­rin­gens (mang­len­de) kva­li­tet. SELV OM FODBOLDHOLDET for­må­e­de at fin­de sig en vej frem til kvart­fi­na­ler­ne, hvil­ket fortje­ner den al­ler­stør­ste ros med det ma­te­ri­a­le, som Ni­els Fre­de­rik­sen hav­de med til det bra­si­li­an­ske, så aen­drer det ik­ke ved, at vi har set no­get, der er en blan­ding af et dansk B- og C-hold på ung­doms­ni­veau, og at det stort set er umu­ligt at na­ev­ne ét vir­ke­ligt be­tyd­nings­fuldt ud­byt­te af rej­sen til Rio.

Det var na­e­sten me­nings­løst, men det kan hver­ken le­der­ne el­ler spil­ler­ne på det dan­ske hold klan­dres. Kon­di­tio­ner­ne for, at OL skal va­e­re en god tur­ne­ring, er ik­ke til ste­de.

Og un­der de giv­ne for­ud­sa­et­nin­ger sy­nes jeg egent­lig, det er va­erd at ro­se hol­det for trods alt at la­ve et re­sul­tat, hvil­ket jeg me­ner en kvart­fi­na­le er. VI FIK SÅ hel­ler ik­ke set et dansk lands­hold med én ene­ste an­den am­bi­tion end at hen­te ne­top re­sul­ta­tet. Jeg har ik­ke set Ni­els Fre­de­rik­sen jag­te for­fi­ne­de au­to­ma­tis­mer el­ler ud­vik­ling af et spil­kon­cept. Hol­det skul­le ba­re ha­ve po­int og vi­de­re fra pulj­en, og hvis det kra­e­ve­de en lang bold – el­ler man­ge lan­ge bol­de – så blev det på den må­de. Det kan ik­ke kri­ti­se­res, at det blev stra­te­gi­en. Det var sådan set klogt. Un­der­vejs mod det re­sul­tat så vi spil og ma­te­ri­a­le, der i bed­ste fald var mid­del­må­digt. Kam­pen mod Ni­ge­ria i går vi­ste et dansk hold, der for så vidt var pa­ent med i sto­re fa­ser af kam­pen. Dan­sker­ne var me­get på bol­den og for­må­e­de og­så at ska­be mu­lig­he­der i fel­tet.

Men vi så og­så rig­tig me­get mang­len­de kva­li­tet i af­le­ve­rin­ger og af­slut­nin­ger. No­get kan for­ment­lig til­skri­ves det, der på af­stand lig­ne­de en uri­me­ligt dår­lig ba­ne, men en del hand­ler jo og­så om, at det­te for­ment­lig var et hold, der vil­le ha­ve sva­ert ved at ram­me Su­per­liga­ens slut­spil, hvis det delt­og der. JAKOB BRUUN LAR­SEN be­sna­e­re­de os i kam­pen mod Syd­afri­ka, og vi­ste an­tyd­nin­ger af, at han kan ha­ve en flot frem­tid for­an sig. Og­så i lands­holds­sam­men­ha­eng.

Det vil va­e­re for sta­erk kost at ta­le åben­ba­rin­ger

Jep­pe Højb­jerg kun­ne og­så godt bli­ve en må­l­mand, der vil få en del land­skam­pe på ung­doms­ni­veau.

Men det vil va­e­re for sta­erk kost at ta­le om åben­ba­rin­ger. VI HAR IK­KE set me­re end at par pa­e­ne an­tyd­nin­ger fra et dansk lands­hold, der nu kan ven­de til­ba­ge til den bul­dren­de klubvir­ke­lig­hed, som er den al­ler­stør­ste grund til, at OL blev så ta­et på li­ge­gyl­digt, som ta­en­kes kan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.