Sendt hjem med Ni­ge­ria-brev

BT - - OL I RIO - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Dan­marks fod­bol­de­ven­tyr ved OL er slut. De blev i går sendt hjem til Dan­mark med Ni­ge­ria-brev, og det er me­re end tvivl­s­omt, om der bli­ver over­ført no­get kre­dit til den dan­ske fod­bold­kon­to. For det har va­e­ret et OL pra­e­get af snak­ken om de man­ge re­ser­ver, der skul­le re­pra­e­sen­te­re Dan­mark, når nu klub­ber­ne ik­ke vil­le fri­gi­ve de­res bed­ste spil­le­re midt i tur­ne­rin­gen. Mod Ni­ge­ria var Dan­mark dog på in­gen må­de spil­let ned, men de tab­te al­li­ge­vel 0-2 og nå­e­de der­med al­drig til Rio for an­det end åb­nings­ce­re­mo­ni­en.

De ni­ge­ri­an­ske mod­stan­de­re i Salva­dor var in­den kam­pen ramt af uro. Spil­ler­ne hav­de strej­ket, for­di fod­bold­for­bun­det kun hav­de be­talt spil­ler­ne løn for 11 da­ges ar­bej­de ud af en må­neds tra­e­nings­lejr. Men Jo­hn Obi Mi­kel og co. skjul­te fru­stra­tio­nen godt på ba­nen. Øje på Jo­hn Obi Mi­kel Ni­els Fre­de­rik­sen hav­de in­den kam­pen sagt, at Dan­mark hav­de me­get øje på ne­top Jo­hn Obi Mi­kel, men det var åben­lyst ik­ke nok til, at det var Chel­sea-spil­le­ren, som brag­te Ni­ge­ria for­an 1-0 ef­ter et kvar­ter. Mikkel Des­ler blev sat godt og grun­digt af på ba­ck­en, og en skrå af­le­ve­ring ind i fel­tet blev ek­se­kve­ret af Mi­kel.

Det var en ae­r­ger­lig start på en kamp, hvor dan­sker­ne ik­ke var uden mu­lig­he­der. Cas­per Ni­el­sen hav­de ramt over­lig­ge­ren ef­ter en flug­ter, og 10 mi­nut­ter ef­ter må­let var Fre­de­rik Børsting ved at ud­lig­ne over to om­gan­ge. Først he­a­de­de han fra­ekt en flot af­le­ve­ring fra Jens Jøns­son mod mål, og mi­nut­tet se­ne­re skul­le han ha­ve sco­ret på en ka­em­pe chan­ce. Ale­ne ved ba­ge­ste stol­pe bur­de han ik­ke ha­ve ramt må­l­mand Em­ma­nu­el Da­ni­el.

Og da Ed­di Go­mes kort in­den pau­sen og­så fik sin ho­ved­støds­af­slut­ning pa­re­ret va­ek, lig­ne­de det ik­ke en dansk festaf­ten i Bra­si­li­en. Og det blev det hel­ler al­drig. Luk­ket og sluk­ket En halv ti­me før slut­fløjtet i Salva­dor luk­ke­de ni­ge­ri­a­ner­ne kon­to­en med mål to. Et sim­pelt mål. Et hjør­ne­s­park blev sendt di­rek­te ind i pan­den på Ami­nu Umar, der steg til vej­rs og he­a­de­de i mål til 2-0.

Det blev af­slut­nin­gen på Dan­marks fod­bold­t­ur­ne­ring ved OL. En tur­ne­ring, der for Dan­marks ved­kom­men­de blev ramt af af­bud helt til det sid­ste, men al­li­ge­vel end­te med en na­e­sten sen­sa­tio­nel tur i kvart­fi­na­len.

Nu vil de kom­men­de år vi­se, om Ni­els Fre­de­rik­sens in­ve­ste­ring i de na­est­bed­ste og tred­je­bed­ste un­ge spil­le­re i Dan­mark og­så gi­ver af­kast. El­ler om he­le tur­ne­rin­gen var ét stort Ni­ge­ria-brev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.