Meg små

BT - - OL I RIO -

KONGEDISTANCEN

De fle­ste vid­ste, Usain ’Ligh­t­ning’ Bolt var no­get spe­ci­elt før OL i 2008. Men hvor unik en stør­rel­se, Bolt egent­lig var, blev først åben­ba­ret for en må­ben­de ver­den, da den lang­lem­me­de ja­mai­ca­ner gjor­de fi­na­len i Bei­jing til en ren op­vis­ning. Ef­ter den klas­si­ske lidt lang­som­me Bolt-start trak han fuld­sta­en­dig ui­mod­ståe­ligt fra kon­kur­ren­ter­ne, som ba­re kun­ne se til, at Usain Bolt al­le­re­de be­gynd­te at sa­en­ke far­ten og jub­le, selv­om han var fle­re me­ter fra mål­stre­gen. Al­li­ge­vel løb han over stre­gen i ti­den 9,69 se­kun­der, hvil­ket var ver­dens­re­kord og sta­dig i dag står som olym­pisk re­kord. Da der sam­ti­dig var dår­li­ge vind­for­hold, fik hans fan­tom­tid nog­le eks­per­ter til at ta­le om, at Bolts po­ten­ti­a­le var så stort, at han kun­ne nå ned om­kring ni se­kun­der og ta­ge 100 me­te­ren til et helt nyt ni­veau. Det kan man med let­hed fast­slå, at Bolt har gjort, selv­om eks­per­ter­nes spå­dom – el­ler var det for­håb­nin­ger? – ik­ke helt holdt stik. Al­li­ge­vel er det lyk­ke­des ham at bar­be­re yder­li­ge­re af ver­dens­re­kor­den, så den nu ly­der på 9,58. I Moskva i 1980 blev Stor­bri­tan­ni­ens Al­lan Wells olym­pisk me­ster ef­ter en na­er­mest uri­me­lig ta­et af­slut­ning, der al­drig er set ma­gen til i OLs hi­sto­rie. Al­lan Wells og cu­ban­ske Sil­vio Leo­nard kryd­se­de beg­ge mål­stre­gen i ti­den 10,25 se­kun­der. Det blev af­gø­ren­de, at Wells al­le­re­de syv me­ter før mål­stre­gen be­gynd­te at la­e­ne sig frem­over, så han kryd­se­de li­ge ak­ku­rat mål­stre­gen før Leo­nard, af­slø­re­de et må­l­fo­to. For­skel­len på de to? Den var 76 mil­li­me­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.