’Jeg har få­et bøl­le­bank’

BT - - OL I RIO -

PO­RTRA­ET Cy­kel­ver­de­nen lå for fød­der­ne af Las­se Nor­man Han­sen for fi­re år si­den. Den 20-åri­ge dan­sker var ud af det blå ble­vet det helt sto­re sam­ta­le­em­ne, ef­ter han over­ra­ske­de alt og al­le og vandt OL-guld i om­ni­um i Lon­don. Det fik for­vent­nin­ger­ne til Las­se Nor­man til at eks­plo­de­re, og plud­se­lig så man­ge mu­lig­he­den for, at han kun­ne bli­ve en af de helt sto­re tem­po­kø­re­re i det pro­fes­sio­nel­le lan­de­vejs­felt. Men sådan gik det ik­ke. Jo, Nor­man Han­sen fik sin før­ste sto­re kon­trakt, da han i 2013 skrev un­der på en af­ta­le med Gar­minSharp, der var én blandt fle­re for­nem­me bej­le­re til dan­ske­ren, som al­le om­tal­te ham som et na­tur­ta­lent. Suc­ce­sen ude­blev dog, og stor­hol­det hav­de ik­ke lyst til at for­la­en­ge sam­ar­bej­det, da kon­trak­ten ud­løb. Der­for måt­te Las­se Nor­man til­ba­ge på en la­ve­re hyl­de og kø­re for Pro Con­ti­ne­tal-hol­det Team Stöl­ting, som han sta­dig er hos i dag. Frem­ti­den er usik­ker På den må­de har det va­e­ret fi­re me­get hek­ti­ske år, der er gå­et, før Las­se Nor­man nu er til­ba­ge, hvor det he­le be­gynd­te. OL. Han er af­slap­pet og vir­ker over­skud­s­ramt i ka­os­set af dan­ske pres­se­folk, der er på be­søg hos ba­nelands­hol­det i den olym­pi­ske by - om­ver­de­nens for­vent­nin­ger vil han imid­ler­tid helst ik­ke rig­tig ta­le om, for­nem­mer man, men han vil ger­ne forta­el­le om den bag­si­de af me­dalj­en, han har mødt i sin jagt på at slå igen­nem som lan­de­vejs­ryt­ter i det pro­fes­sio­nel­le felt.

»Det har va­e­ret en mod­nings­pro­ces i de fi­re år, hvor der har va­e­ret op- og ned­t­u­re. Jeg har prø­vet lidt af hvert og fun­det ud af, hvad jeg kan og ik­ke kan, og jeg har få­et nog­le bøl­le­bank. Men i for­hold til OL sid­ste gang sy­nes jeg, at jeg er ble­vet en bed­re cy­kel­ryt­ter,« si­ger den nu 24-åri­ge fyn­bo.

»Der er rig­tig man­ge go­de cy­kel­ryt­te­re i ver­den, og man kan ik­ke kø­re fra dem al­le sam­men, selv­om man li­ge tror det en gang imel­lem. Så psy­kisk er det hårdt at kom­me ind som ’yo­ung gun’ og tro, man kan vin­de det he­le og så ba­re bli­ve mu­let på det grove­ste. Men det skal og­så til. Jeg har la­ert det, som jeg skal la­e­re af det.«

»At der er man­ge go­de cy­kel­ryt­te­re i ver­den, og at man skal gø­re sit bed­ste for at vin­de. Man kan ik­ke ba­re tro og ta­en­ke sig til det he­le. Sådan fun­ge­rer det ik­ke. Som cy­kel­ryt­ter går det op og ned. Jeg har la­ert me­get om den pro­fes­sio­nel­le ver­den som lan­de­vejs­ryt­ter, men som ba­ne­ryt­ter er jeg me­re el­ler min­dre sam­me sted, som jeg var i 2012. Men i frem­ti­den, hvor jeg hå­ber, jeg kan kom­me til­ba­ge som lan­de­vejs­ryt­ter, hå­ber jeg, jeg kan vi­se, hvad jeg har la­ert.« »Jeg kan godt li­de at kø­re ba­ne. NAVN: AL­DER: HØJDE: VA­EGT: OL-DELTAGELSER: Det er ik­ke, for­di jeg har lyst til at stop­pe med at gø­re det, men hvis man vil gø­re kar­ri­e­re sådan la­en­ge­re­va­ren­de på en cy­kel, fo­re­går det på lan­de­vej­en. Det er jo ik­ke, for­di jeg ik­ke kan li­de at kø­re på lan­de­vej­en, men jeg har ba­re som ung ryt­ter sat­set me­get på ba­nen, for­di der kun­ne jeg gø­re mig ga­el­den­de, og der skal ba­re no­get me­re - el­ler jeg ved ik­ke, om det er no­get ’me­re’, må­ske ba­re no­get ’an­det’ - til, for­di tra­e­nin­gen, kon­kur­ren­cer­ne og en mas­se an­det er helt an­der­le­des.«

»Det må ti­den vi­se. Jeg har ik­ke lyst til at stop­pe, men hvis min lan­de­vejskar­ri­e­re og det at kun­ne le­ve af sin sport kom­mer til at li­de på grund af ba­ne­cyk­lin­gen, skru­er jeg ned for det.«

Li­ge nu skal Las­se Nor­man Han­sen dog ik­ke skrue ned, men der­i­mod helt op, når han fra i dag be­gyn­der for­sva­ret af sin olym­pi­ske guld­me­dal­je i om­ni­um. Og hvad kan vi så for­ven­te fra det stør­ste dan­ske navn på ba­nelands­hol­det? Ta­en­ker ik­ke over for­vent­nin­ger Land­stra­e­ner Cas­per Jørgensen ’tror og hå­ber’ på en me­dal­je til Las­se Nor­man, men ho­ved­per­so­nen selv er som tid­li­ge­re skre­vet ik­ke me­get

Las­se Nor­man Han­sen 24 år 1,80 m 73 kg 2012

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.